Biblioteka

E-booki

Więcej o: Wdrożenie Opieki Koordynowanej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Wdrożenie Opieki Koordynowanej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Więcej o: Edukacja zdrowotna w podstawowej opiece zdrowotnej - Ebook dla edukatora

Edukacja zdrowotna w podstawowej opiece zdrowotnej - Ebook dla edukatora

Więcej o: Indywidualny program odżywiania dla pacjentów z zespołem metabolicznym

Indywidualny program odżywiania dla pacjentów z zespołem metabolicznym

Więcej o: Depresja – kompendium wiedzy dla pacjenta

Depresja – kompendium wiedzy dla pacjenta

Więcej o: Zapobieganie, wykrywanie i leczenie depresji na poziomie POZ

Zapobieganie, wykrywanie i leczenie depresji na poziomie POZ

Więcej o: Komunikacja interpersonalna i w social mediach

Komunikacja interpersonalna i w social mediach

Więcej o: Opieka koordynowana - lepiej i taniej

Opieka koordynowana - lepiej i taniej

Więcej o: OPIEKA KOORDYNOWANA:<br />
Projekt modeli do programu  pilotażowego - Strategia wdrożenia

OPIEKA KOORDYNOWANA:
Projekt modeli do programu pilotażowego - Strategia wdrożenia

Więcej o: MODEL 1 <br />
Podręcznik wdrożenia pilotażu

MODEL 1
Podręcznik wdrożenia pilotażu

Więcej o: MODEL 2<br />
Podręcznik wdrożenia pilotażu

MODEL 2
Podręcznik wdrożenia pilotażu

Więcej o: MODEL 3<br />
Podręcznik wdrożenia

MODEL 3
Podręcznik wdrożenia

Więcej o: Opieka koordynowana na świecie. Przykłady mające pomóc usprawnić (podstawowa) opiekę zdrowotna w Polsce.

Opieka koordynowana na świecie. Przykłady mające pomóc usprawnić (podstawowa) opiekę zdrowotna w Polsce.

Więcej o: Integrated Care around the world. Examples to help improve  [primary] health care in Poland.

Integrated Care around the world. Examples to help improve [primary] health care in Poland.

Zamknij

Edukacja zdrowotna w podstawowej opiece zdrowotnej – Ebook dla edukatora

W wyniku globalnej ewolucji warunków zewnętrznych określających  funkcjonowanie systemów opieki zdrowotnej następuje konieczność dokonywania zmian w rozwoju organizacji podmiotów realizujących szeroko rozumiane świadczenia zdrowotne i opiekuńcze.  Implementowanie ich  jest procesem złożonym i długotrwałym, składającym się z wielu etapów i dotyczy wszystkich procesów oraz funkcji danego przedsiębiorstwa.

Prezentujemy Czytelnikom zbiór prac opisujący działania i czynności dokonywane podczas procesu wdrożenia zasad opieki koordynowanej, w codzienną praktykę.
Mamy nadzieję, że w nieodległej perspektywie, informacje te będą przydatne w przygotowaniu własnej metodyki wdrożeniowej, od etapu przygotowawczego po optymalizację już wdrożonego systemu, celem  podwyższania jakości opieki zdrowotnej.

Zamknij

Edukacja zdrowotna w podstawowej opiece zdrowotnej – Ebook dla edukatora

Niniejsza publikacja jest adresowana do osób  które zajmują się edukacją zdrowotną pacjentów w ramach swoich kompetencji zawodowych (lekarze poz, pielęgniarki poz, położne poz) oraz edukatorom zdrowotnym, m.in. w oparciu o doświadczenia zebrane w ramach pilotażu opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce (POZ PLUS).

Zamknij

Indywidualny program odżywiania dla pacjentów z zespołem metabolicznym

Biuro projektu POZ PLUS oddaje w Państwa ręce e-book poświęcony odżywianiu w Zespole metabolicznym, w którym osoby borykające się z tym schorzeniem mogą korzystać z 5-dniowych autorskich zestawów dietetycznych, o zróżnicowanej kaloryczności, przygotowanych przez dietetyków zatrudnionych w placówkach POZ PLUS.

Zamknij

Depresja – kompendium wiedzy dla pacjenta

E-book powstał w trosce o wszystkich, którzy odczuwają smutek i przygnębienie od dłuższego czasu. Materiał ma formę poradnika, z którego dowiedzą się Państwo w jaki sposób można rozróżnić czy stan, z którym macie do czynienia to już depresja.

Zawarte w nim informację tworzą zbiór wytycznych jak zapobiegać depresji oraz kiedy należy zgłosić się po pomoc do profesjonalisty.

Zamknij

Zapobieganie, wykrywanie i leczenie depresji na poziomie POZ

Biuro projektu POZ PLUS oddaje w Państwa ręce materiał informacyjny dedykowany wczesnemu wykrywaniu i leczeniu depresji w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej do wykorzystania w codziennej pracy z pacjentami.
„Naszą intencją było zebranie informacji, które mogą być przydatne dla lekarzy rodzinnych w rozpoczynaniu diagnostyki i leczenia pacjentów chorujących na depresję. Celem niniejszego materiału jest przypomnienie tych założeń oraz przekazanie ich w formie, która może być przystępna w realiach pracy klinicznej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. To materiał dla całych zespołów podstawowej opieki zdrowotnej, również pielęgniarek i położnych współpracujących z lekarzami rodzinnymi.”

Zamknij

Komunikacja interpersonalna i w social mediach

Publikacja jest dedykowana realizatorom pilotażu opieki koordynowanej. Pilotaż jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i projektu grantowego pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK). Etap II. Faza pilotażowa – model POZ PLUS”.

Publikacja stanowi zestaw praktycznych wskazówek dla podmiotów leczniczych w zakresie zachęcania pacjenta do udziału w badaniach profilaktycznych, ale również wskazówek dotyczących codziennej, podstawowej rozmowy między pacjentem, a personelem medycznym. Ukazuje jednocześnie zagadnienia związane z potencjałem w kształtowaniu relacji z pacjentami poprzez media społecznościowe. Prezentuje sposób oddziaływania platform społecznościowych na różnych interesariuszy systemu opieki zdrowotnej i wskazuje sposób współpracy tych interesariuszy. Niniejsza publikacja to również zwrócenie uwagi na konieczność opracowania efektywnej strategii komunikacji, otwartej na nowe formy i kanały komunikacji przez podmioty świadczące usługi opieki zdrowotnej.

Zamknij

Opieka koordynowana – lepiej i taniej

Czy można zapewnić lepsze zdrowie, zwiększyć jakość i obniżyć koszty leczenia poprzez wykorzystanie skoncentrowanej na pacjencie opieki zintegrowanej? Niniejsza książka zawiera odpowiedź na to pytanie – Schrijvers łączy analizę ponad 500 badań prowadzonych w okresie od lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku do połowy sierpnia 2016 r. – z latami własnych doświadczeń z pracy w systemach zintegrowanej opieki medycznej. Autor wyodrębnia sześć wymiarów opieki zintegrowanej: rodzaj, uznanie pacjenta za partnera, jakość opieki, płatności, zagadnienia e-zdrowia i zarządzanie zmianami w systemie opieki .zdrowotnej. Każdy z tych elementów opisuje i poddaje dogłębnej analizie. I jaka jest jego odpowiedź? Tak, można to uczynić, jednak przed nami jeszcze długa droga do osiągnięcia celu. Niniejsze opracowanie to obowiązkowa lektura dla tych wszystkich, którzy dążą do współpracy w systemie opieki zdrowotnej: lekarzy i pracowników medycznych, innowatorów, decydentów, studentów i ich nauczycieli. Guus Schrijvers jest ekonomistą specjalizującym się w systemach opieki zdrowotnej oraz profesorem emerytowanym zdrowia publicznego (1987–2012) w Uniwersyteckim Ośrodku Medycznym w Utrechcie. Jest założycielem i prezesem Międzynarodowej Fundacji na rzecz Zintegrowanej Opieki Medycznej (International Foundation of Integrated Care). Przez wiele lat pełnił także funkcję redaktora naczelnego International Journal of Integrated Care. Opublikował setki artykułów naukowych i książek.

Zamknij

OPIEKA KOORDYNOWANA:
Projekt modeli do programu pilotażowego – Strategia wdrożenia

W napisanym w formie podręcznika raporcie przedstawiono najważniejsze atrybuty trzech modeli opieki koordynowanej, wraz ze strategią wdrożenia dla Polski, międzynarodowe przykłady opieki koordynowanej, koszty wybranych usług ambulatoryjnych, raporty na temat konsumpcji świadczeń, a także kosztorysy i materiały dodatkowe. Prezentowany projekt raportu ma być dla decydentów podstawą do opracowania nowych modeli opieki koordynowanej.
Raport składa się z dwóch głównych części:

  • Część pierwsza: wprowadzenie zawierające podstawowe informacje i wybrane przykłady z innych krajów (więcej przykładów zamieszczono w Załączniku 1).
  • Część druga: opis trzech modeli opieki koordynowanej, ze szczególnym uwzględnieniem ich zakresu, finansowania oraz monitorowania i ewaluacji.
Zamknij

MODEL 1
Podręcznik wdrożenia pilotażu

Model 1 rozszerzonej podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje zakres podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), wybrane świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) oraz rehabilitację (opcjonalnie). Ponadto, oferuje szersze kompetencje zespołowi POZ złożonemu z lekarzy rodzinnych, pielęgniarek, położnych oraz fizjoterapeutów (opcjonalnie).

Głównym celem tego modelu jest rozszerzenie i wsparcie realizacji potrzeb zdrowotnych populacji objętej opieką poprzez wysokiej jakości świadczenia i aktywne zapewnienie opieki zdrowotnej obywatelom, bez względu na ich stan zdrowia, w sposób kompleksowy łącząc działania profilaktyczne i medycynę naprawczą.

Zamknij

MODEL 2
Podręcznik wdrożenia pilotażu

Model 2 oparty jest na racjonalnej, planowej współpracy pomiędzy świadczeniodawcami w zakresie opieki zdrowotnej (personel medyczny, placówki opieki zdrowotnej), wzajemnej swobodzie przy podejmowaniu decyzji klinicznych, oraz sprawnym przekazywaniu informacji i danych w celu zwiększenia efektywności działań podejmowanych w procesach klinicznych lub organizacyjnych.

Istotnym elementem modelu są czynności mierzące i oceniające (M&E – monitoring i ewaluacja) działania podejmowane w ramach AOK. Przewiduje się, że zarówno płatnik, jak i inne organizacje (w tym sami świadczeniodawcy), będą prowadzić działania monitorujące jakość opieki zdrowotnej oraz jej efektywność kosztową, w oparciu o wskaźniki opracowane na etapie pilotażu. Bardzo istotnym elementem działań związanych z M&E będzie publiczne upowszechnianie danych, analiz i wiedzy zdobytej w ramach działań monitoringowych. Dzięki upowszechnieniu wniosków płynących z ewaluacji podkreślona zostanie nie tylko przejrzystość interwencji, ale także ich skuteczność.

Zamknij

MODEL 3
Podręcznik wdrożenia

Model trzeci jest odpowiedzią na brak integracji między usługami opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

W oparciu o informacje wynikające z Modelu 1 i 2, a także z analizy świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla osób w podeszłym wieku, prezentowany Model 3 łączy najważniejsze elementy obu sektorów, proponując kompleksowe usługi w ramach Centrum Opieki Domowej (COD).

Model jest rozwiązaniem wynikającym z potrzeb określonych przez klienta podczas dyskusji i analiz merytorycznych, a jednocześnie wpisuje się w podpisaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Bank Światowy umowę dotyczącą świadczenia usług doradczych (RAS).

Zamknij

Opieka koordynowana na świecie. Przykłady mające pomóc usprawnić (podstawowa) opiekę zdrowotna w Polsce.

Publikacja dotycząca najlepszych rozwiązań międzynarodowych poświęconych opiece koordynowanej została zrealizowana w ramach projektu pt. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamknij

Integrated Care around the world. Examples to help improve [primary] health care in Poland.

The publication of best international solutions in integrated care has been prepared in the framework of the project entitled ‘Preparing, testing and implementation of integrated care organisation (ICO) into health care system –Phase 1 Designing integrated/coordinared health care models for Poland’, co-financed by the European Union under the European Social Fund

Biblioteka

Publikacje

Raporty

Publikacje / Artykuły

Rekomendacje

Zamknij
Więcej o: Wdrożenie Projektu POZ PLUS – Plan monitorowania i ewaluacji opieki koordynowanej

Wdrożenie Projektu POZ PLUS – Plan monitorowania i ewaluacji opieki koordynowanej

Więcej o: Badanie dot. korzystania z publicznej opieki zdrowotnej

Badanie dot. korzystania z publicznej opieki zdrowotnej

Więcej o: Raport – analiza świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

Raport – analiza świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

Więcej o: Raport – analiza świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

Raport – analiza świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

Więcej o: Narzędzia wsparcia dla zarządzania chorobami przewlekłymi (self-management)

Narzędzia wsparcia dla zarządzania chorobami przewlekłymi (self-management)

Zamknij
Więcej o: Ocena kwestionariusza bilansowego POZ PLUS

Ocena kwestionariusza bilansowego POZ PLUS

Więcej o: Analiza finansowa – Model 3: Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna (KAOZ) dla osób starszych po hospitalizacji

Analiza finansowa – Model 3: Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna (KAOZ) dla osób starszych po hospitalizacji

Więcej o: Analiza finansowa – Model 2: Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna (KAOZ)

Analiza finansowa – Model 2: Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna (KAOZ)

Więcej o: Analiza finansowa – Model 1: Poszerzona podstawowa opieka zdrowotna (POZ+)

Analiza finansowa – Model 1: Poszerzona podstawowa opieka zdrowotna (POZ+)

Więcej o: Prewencja – wzorcowe działania w podstawowej opiece medycznej – analizy

Prewencja – wzorcowe działania w podstawowej opiece medycznej – analizy

Więcej o: Podręcznik – Podstawowa Opieka Zdrowotna. Budowanie, prowadzenie, zarządzanie POZ.

Podręcznik – Podstawowa Opieka Zdrowotna. Budowanie, prowadzenie, zarządzanie POZ.

Więcej o: Podręcznik dla Świadczeniodawców Opieka Koordynowana. Wdrożenie dla Modelu I

Podręcznik dla Świadczeniodawców Opieka Koordynowana. Wdrożenie dla Modelu I

Zamknij
Więcej o: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w zakresie fizjoterapii zespołów bólowych kręgosłupa w podstawowej opiece zdrowotnej.

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w zakresie fizjoterapii zespołów bólowych kręgosłupa w podstawowej opiece zdrowotnej.

Więcej o: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w zakresie fizjoterapii w dolegliwościach bólowych w zespole bolesnego barku w podstawowej opiece zdrowotnej

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w zakresie fizjoterapii w dolegliwościach bólowych w zespole bolesnego barku w podstawowej opiece zdrowotnej

Więcej o: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w zakresie fizjoterapii w dolegliwościach bólowych stawu biodrowego w podstawowej opiece zdrowotnej

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w zakresie fizjoterapii w dolegliwościach bólowych stawu biodrowego w podstawowej opiece zdrowotnej

Więcej o: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i European Rural and Isolated Practitioners Association dotyczące stosowania prostych form fizjoterapii w formie masażu i automasażu w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, zatwierdzone przez Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i European Rural and Isolated Practitioners Association dotyczące stosowania prostych form fizjoterapii w formie masażu i automasażu w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, zatwierdzone przez Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii

Więcej o: Recommendations of the Polish Society of Physiotherapy, the Polish Society of Family Medicine and the College of Family Physicians in Poland in the field of physiotherapy of back pain syndromes in primary health care

Recommendations of the Polish Society of Physiotherapy, the Polish Society of Family Medicine and the College of Family Physicians in Poland in the field of physiotherapy of back pain syndromes in primary health care

Więcej o: Recommendations of Polish Society of Physiotherapy, Polish Society of Family Medicine and College of Family Physicians in Poland for hip joint pain in primary health care

Recommendations of Polish Society of Physiotherapy, Polish Society of Family Medicine and College of Family Physicians in Poland for hip joint pain in primary health care

Więcej o: Recommendations of the Polish Society of Physiotherapy, Polish Society of Family Medicine and College of Family Physicians in Poland in the scope of physiotherapy in painful shoulder syndrome in primary healthcare

Recommendations of the Polish Society of Physiotherapy, Polish Society of Family Medicine and College of Family Physicians in Poland in the scope of physiotherapy in painful shoulder syndrome in primary healthcare

Zamknij

Wdrożenie Projektu POZ PLUS – Plan monitorowania i ewaluacji opieki koordynowanej

Raport dotyczący planu monitorowania i ewaluacji opieki koordynowanej opracowano na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia przez Bank Światowy w ramach realizacji projektu pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS”.

Zamknij

Badanie dot. korzystania z publicznej opieki zdrowotnej

Raport z badania przeprowadzonego na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia przez firmę DANAE w ramach realizacji projektu pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS”.

Zamknij

Raport – analiza świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

Zamknij

Raport – analiza świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

Zamknij

Narzędzia wsparcia dla zarządzania chorobami przewlekłymi (self-management)

Raport powstał w ramach umowy RAS pomiędzy Bankiem Światowym (BŚ), a Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).

Celem raportu jest przedstawienie wybranych narzędzi wsparcia pacjentów i zespołów medycznych w zarządzaniu chorobami przewlekłymi.

Raport stworzony był jako zbiór inspiracji do tworzenia narzędzi na poziomie POZ i danej społeczności odpowiadających problemom i możliwości.

Zamknij

Ocena kwestionariusza bilansowego POZ PLUS

Niniejsze opracowanie zawiera ocenę kwestionariusza bilansowego zastosowanego do przeprowadzenia i udokumentowania badań bilansowych realizowanych jako jeden z elementów opieki koordynowanej w POZ w ramach projektu pilotażowego POZ PLUS. Kwestionariusz bilansowy to pierwsza próba proaktywnego i integrującego podejścia do oceny stanu zdrowia i określenia czynników ryzyka u pacjentów w Polsce. Ocena narzędzia została dokonana na podstawie badania ankietowego, na próbie 100 osób będących profesjonalistami medycznymi, biorącymi udział w realizacji świadczeń bilansowych. Ankieta zawierała pytania charakteryzujące respondenta, 10 sformułowań w postaci 7-stopniowej skali Likerta o zakres informacji zawarty w kwestionariuszu bilansowym oraz 6 lub 7 pytań (w zależności od funkcji osoby wypełniającej ankietę) dotyczących wypełniania kwestionariusza i tworzenia Indywidualnego Planu Postępowania Zdrowotnego (IPPZ). Wnioski z analizy będą mogły być wykorzystane zarówno na etapie trwania pilotażu, jak i po jego zakończeniu, m.in. w celu integracji działań o charakterze profilaktycznym.

Zamknij

Analiza finansowa – Model 3: Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna (KAOZ) dla osób starszych po hospitalizacji

Niniejszy dokument opisuje z punktu widzenia finansów, działanie modelu opieki koordynowanej pn. Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna (KAOZ)

Celem opracowania modelu finansowego jest:

1. przedstawienie założeń finansowych w wartościach liczbowych,
2. umożliwienie dokonywania symulacji finansowych uwzględniających różne elementy założeń,
3. dokonanie wstępnego planowania finansowego dla projektu.

Zamknij

Analiza finansowa – Model 2: Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna (KAOZ)

Niniejszy dokument opisuje z punktu widzenia finansów, działanie modelu opieki koordynowanej pn. Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna (KAOZ).

Celem opracowania modelu finansowego jest:

1. przedstawienie założeń finansowych w wartościach liczbowych,
2. umożliwienie dokonywania symulacji finansowych uwzględniających różne elementy założeń,
3. dokonanie wstępnego planowania finansowego dla projektu.

Zamknij

Analiza finansowa – Model 1: Poszerzona podstawowa opieka zdrowotna (POZ+)

Niniejszy dokument opisuje z punktu widzenia finansów, działanie modelu opieki koordynowanej pn. Poszerzona podstawowa opieka zdrowotna (POZ+).

Celem opracowania modelu finansowego jest:

1. przedstawienie założeń finansowych w wartościach liczbowych,
2. umożliwienie dokonywania symulacji finansowych uwzględniających różne elementy założeń,
3. dokonanie wstępnego planowania finansowego dla projektu.

Zamknij

Prewencja – wzorcowe działania w podstawowej opiece medycznej – analizy

Głównym celem badania było odnalezienie najbardziej aktualnych, najlepiej udokumentowanych i potwierdzonych wytycznych we wszystkich przyjętych dziedzinach (palenie, nadwaga/ odżywianie, alkohol, niska sprawność fizyczna, wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu i innych lipidów, spożycie soli, wywiad rodzinny, cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego, przewlekłe choroby układu oddechowego, depresja, otępienie starcze, wzrok, słuch, ryzyko upadku, choroby onkologiczne, anemia, gruźlica, osteoporoza, wady postawy) oraz we wszystkich grupach wiekowych.

Autorzy mieli za zadanie odnaleźć „najbliższe dostępne” i „najlepsze dostępne” zalecenia. Oznaczało to w pierwszej kolejności odnalezienie zaleceń w Polsce, następnie w Europie, a potem – jeśli nie były one uznawane – na arenie międzynarodowej. Za najlepsze uznano zalecenia najnowsze i oparte na faktycznych danych z metaanalizy oraz – jeśli takowe były dostępne – poparte randomizowanymi badaniami kontrolowanymi (RCT).

Ze względu na fakt, iż niniejsze opracowanie ma charakter przeglądu, Autorzy w pierwszej kolejności wybierali wytyczne i rekomendacje organizacji naukowych, a dopiero w dalszych działaniach publikacje na temat pojedynczego badania.

Zamknij

Podręcznik – Podstawowa Opieka Zdrowotna. Budowanie, prowadzenie, zarządzanie POZ.

Celem niniejszego opracowania jest przede wszystkim przedstawienie aktualnej praktyki w obszarze organizacji i zarządzania w podmiotach podstawowej opieki zdrowotnej, funkcjonujących w polskim systemie ochrony zdrowia. Jego autorami są eksperci w zakresie prawa, zdrowia publicznego i medycyny rodzinnej, posiadający wieloletnie doświadczenie z pracy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Opracowanie skierowane jest przede wszystkim do lekarzy, pielęgniarek i położnych POZ, będących zarówno właścicielami praktyk i przychodni, jak i zatrudnionych na podstawie różnego rodzaju umów.

Zamknij

Podręcznik dla Świadczeniodawców Opieka Koordynowana. Wdrożenie dla Modelu I

Zamknij

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w zakresie fizjoterapii zespołów bólowych kręgosłupa w podstawowej opiece zdrowotnej.

Celem niniejszych wytycznych jest zwrócenie uwagi na potrzebę wprowadzenia korekt systemowych w dotychczasowym modelu ochrony zdrowia, aby stały się skutecznym narzędziem poprawy zdrowia. Intencją autorów jest wskazanie założeń nowego podejścia w postępowaniu fizjoterapeutycznym u pacjentów z dolegliwościami narządu ruchu w zespołach bólowych: odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Dotychczasowe przyjęte postępowanie rozwiązuje opiekę nad tą grupą pacjentów w ramach POZ , głównie przez zalecanie farmakoterapii i/lub kierowanie pacjenta do odpowiedniej przychodni w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W tej drugiej sytuacji czas oczekiwania pacjenta od pojawienia się pierwszych objawów bólowych do pierwszego kontaktu z fizjoterapeutą w warunkach Polski wynosi kilka miesięcy. U wielu pacjentów dolegliwości bólowe w zakresie kręgosłupa nie mają złożonego charakteru i wymagają wykonania kilku prostych niskonakładowych zabiegów z zakresu fizjoterapii (masaż, proste zabiegi fizykoterapii i kinezyterapii). W takich przypadkach postępowanie fizjoterapeutyczne powinno opierać się na prostej ocenie stanu pacjenta i na jej podstawie zaplanowaniu terapii. Można to osiągnąć przeprowadzając badanie funkcjonalne oraz ocenę palpacyjną mającą na celu ustalenie, które mięśnie i więzadła odpowiadają za powstawanie dolegliwości bólowych. Ocena ta stanowi podstawę do ustalenia strategii postępowania fizjoterapeutycznego w formie zabiegów masażu, fizykoterapii i kinezyterapii. Dodatkowo należy udzielić prostego instruktażu w zakresie automasażu, autofizykoterapii i autokinezyterapii i uwzględnić potrzebę zastosowania zaopatrzenia ortetycznego, a także innych pomocy technicznych. Potencjalne efekty wprowadzenia takiej formy aktywizacji pacjenta POZ to: zwiększenie możliwości oddziaływania ukierunkowanymi prostymi czynnikami fizykalnymi na dane schorzenie układu ruchu przez samego pacjenta, wspomaganie procesu usprawniania realizowanego przez fizjoterapeutę w POZ oraz AOS i kształtowanie świadomych postaw prozdrowotnych u pacjenta POZ.

Zamknij

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w zakresie fizjoterapii w dolegliwościach bólowych w zespole bolesnego barku w podstawowej opiece zdrowotnej

Ból barku jest częstym problemem, zwłaszcza w populacji osób dorosłych. Celem niniejszych wytycznych w zakresie fizjoterapii w podstawowej opiece zdrowotnej jest zaproponowanie prostych, nieskomplikowanych i mniej obciążających finansowo działań fizjoterapeutycznych u pacjentów z dolegliwościami bólowymi w zespole bolesnego barku (ZBB ). Lekarz POZ powinien decydować o tym, czy leczenie podjęte w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, z włączeniem do tego procesu fizjoterapeuty, jest skuteczne i wystarczające, czy też wymaga bardziej zaawansowanych działań w zakresie poszerzonej diagnostyki i dalszego leczenia specjalistycznego.

Poniżej odniesiono się do najczęstszych rozpoznań klinicznych prowokujących do bólu barku. Autorzy rekomendacji, w poszukiwaniu skutecznych i niskobudżetowych rozwiązań wobec pacjentów z ZBB , obok masażu włączają do tego działania zabiegi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii i zaopatrzenia ortopedycznego, podkreślając jednocześnie znaczenie edukacji pacjenta oraz autoterapii po wcześniejszym instruktażu. Przesłaniem do odtworzenia prawidłowego układu przestrzennego, zwanego homeostazą strukturalną, w obrębie obręczy barkowej, według autorów, jest w pierwszej kolejności normalizacja napięcia mięśniowego (niezależnie od etiopatogenezy dolegliwości), a następnie włączenie do programu usprawniania metod przywracających prawidłowe wzorce aktywności ruchowej i ich utrwalanie. Punktem wyjścia dla ustalenia programu usprawniania powinna być umiejętność prostej oceny stanu pacjenta.

Można to osiągnąć przeprowadzając badanie funkcjonalne oraz ocenę palpacyjną, która pozwoli ustalić nieprawidłowy rozkład napięcia spoczynkowego w obrębie mięśni i ścięgien zaangażowanych w patologię i prowokujących ból. Autorzy w takim rozwiązaniu upatrują klucz dla obniżenia kosztów leczenia, zapewnienia dostępności do fizjoterapeuty oraz szybkiej pomocy w zakresie poprawy stanu klinicznego pacjenta. Jednocześnie zwracają uwagę na potrzebę korekt systemowych w dotychczasowym modelu ochrony zdrowia, aby stały się bardziej efektywnym narzędziem w podtrzymaniu zdrowia. Opracowane rekomendacje w leczeniu dolegliwości bolesnego barku w POZ przez zespół autorów są głosem w dyskusji związanej z poszukiwaniem najlepszych praktyk w leczeniu tego typu dysfunkcji w oparciu o współpracę lekarza rodzinnego i fizjoterapeuty.

Zamknij

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w zakresie fizjoterapii w dolegliwościach bólowych stawu biodrowego w podstawowej opiece zdrowotnej

Autorzy pracy podzielają pogląd, że leczenie zmian zwyrodnieniowych dotyczących biodra jest działaniem wielodyscyplinarnym.

W opinii autorów, w postępowaniu fizjoterapeutycznym ważna jest kolejność opracowania struktur okołostawowych w celu przywrócenia prawidłowej homeostazy (ukrwienia, dotlenienia, tonusu, odżywienia), w okolicy stawu, w obrębie którego występuje zmieniony rozkład napięcia spoczynkowego tkanek miękkich. Usprawnianie pacjentów, szczególnie tych o mniej nasilonych objawach choroby zwyrodnieniowej (jeszcze bez znacznych zmian strukturalnych w stawie oraz ograniczeń funkcjonalnych), wydaje się jak najbardziej zasadne na poziomie świadczeń udzielanych przez lekarza POZ .

Zamknij

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i European Rural and Isolated Practitioners Association dotyczące stosowania prostych form fizjoterapii w formie masażu i automasażu w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, zatwierdzone przez Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii

Wstęp. W praktyce lekarza rodzinnego do powtarzających się problemów zdrowotnych pacjentów należą dysfunkcje w obrębie układu ruchu. Najczęściej przedmiotem diagnostyki i leczenia są zespoły bólowe kręgosłupa, obręczy barkowej i biodrowej. Zdaniem autorów pracy, fizjoterapię, na równi z innymi dyscyplinami klinicznymi, należy postrzegać jako ważne ogniwo wpływające na efektywność procesu terapeutycznego w tym zakresie. Na etapie podstawowych świadczeń zdrowotnych leczenie dolegliwości narządu ruchu, zwłaszcza na etapie wczesnych zmian klinicznych, powinno opierać się na wykorzystaniu elementarnych metod fizjoterapii, tj. masażu, zabiegów fizykalnych, kinezyterapii oraz na niedocenionej edukacji pacjenta.

Przywrócenie prawidłowego układu przestrzennego tkankom zapewnia warunki do regeneracji i reparacji mięśni, więzadeł i ścięgien, jednak jest to proces wymagający dłuższego czasu. Dlatego też bardzo istotnym elementem jest wprowadzenie autoterapii w formie systematycznie powtarzanych, łatwych do odtworzenia form z zakresu automasażu i autokinezyterapii.

Cel rekomendacji. Przedstawienie znaczenia fizjoterapii w leczeniu dolegliwości w wybranych zespołach bólowych narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem roli masażu. Podkreślenie znaczenia automasażu w procesie przywracania równowagi strukturalnej tkankom. Przedstawienie modelu aktywnego włączenia pacjenta w proces leczenia w ramach przygotowania do autoterapii. Uzasadnienie potrzeby reorganizacji udzielanych świadczeń zdrowotnych w pracy lekarza rodzinnego w ramach NFZ poszerzonych o fizjoterapię w podstawowej opiece zdrowotnej.

Zamknij

Recommendations of the Polish Society of Physiotherapy, the Polish Society of Family Medicine and the College of Family Physicians in Poland in the field of physiotherapy of back pain syndromes in primary health care

The purpose of these guidelines is to attract attention to the need for systemic corrections in the existing health care model to become an effective tool for improving health. The intention of the authors is to present the assumptions of a new approach of physiotherapeutic treatment standards for patients with motor disorders in back pain syndromes: cervical, thoracic and lumbar-sacral, at the primary health care level. The current management provides care for this group of primary care patients mainly through pharmacotherapy and/or by referring them to an appropriate specialist outpatient clinic. In the latter situation, the waiting time from the appearance of pain to first contact with the physiotherapist in Poland is several months. In many patients, the symptoms of back pain are uncomplicated and require a few simple low-cost physiotherapeutic procedures (massage, simple physical therapy and kinesis therapy). In such cases, physiotherapeutic treatment should be based on the simple assessment of the patient’s condition and planning therapy on this basis. This can be achieved by performing a functional examination and palpation assessment to determine which muscles and ligaments are responsible for pain. This evaluation provides a basis for establishing a physiotherapeutic strategy based on massage, physical therapy and kinesitherapy. In addition, simple instruction on self-massage, self-physiotherapy and self-kinesitherapy should be provided, as well as the need for orthotic supplies and other technical assistance ought to be considered. The potential effects of such a form of primary care activation include: increase of the possibility to have influence, using directed simple physical factors, on a particular motion system disorder by the patient himself/herself, support of the rehabilitation process performed by a physiotherapist in the primary care and specialist outpatient clinic setting and shaping conscious pro-health attitudes in primary care patients.

Zamknij

Recommendations of Polish Society of Physiotherapy, Polish Society of Family Medicine and College of Family Physicians in Poland for hip joint pain in primary health care

Background. The authors share the view that the treatment of degenerative changes concerning the hip is a multidisciplinary activity. In the opinion of the authors, in the physiotherapeutic procedure, the order of developing periarticular structures is important when restoring normal homeostasis (blood supply, oxygenation, tonus, nutrition), in the area of the joint where there is a modified distribution of resting tension of soft tissues. Patient condition improvement, especially in those with less severe symptoms of degenerative disease (yet are without significant structural changes in the joint and without functional limitations), seems to be the most justified at the level of services provided by the primary care physician.

Objectives. The objective of this recommendation for hip joint physiotherapy within the basic health care stage is to propose a simple, uncomplicated set of physiotherapeutic actions that would allow, in particular at the first stage of change, the performance of activities decelerating degenerative processes in this joint and, hence, limiting the pain. The publication is a proposal for a new model of patient care in the system of Polish primary health care, and it is intended to form a background for systemic solutions (including the creation of an interdisciplinary cooperation model) that could be implemented.

Material and methods. Experts from the Polish Society of Physiotherapy, the Society of Family Medicine and the College of Family Physicians have reviewed published evidence from 2008-2018 regarding the use of physiotherapy in treating degenerative changes of the hip joint that have been placed online in PubMed and Cochrane Collaboration.

Conclusions. Maintaining good efficiency in hip joint pain patients is the priority in the treatment proceedings. Achievement of the above mentioned goal is possible through improvement of the accessibility of health services, the introduction of early (basic) therapeutic actions (education and physioprophylaxis) and actively engaging patients in the rehabilitation process (self-therapy) as conducted by the physiotherapist and the individual patient in cooperation with a primary care physician. Shaping a health-conscious attitude within primary care patients, the slowing down of disease progression and the postponing.

Zamknij

Recommendations of the Polish Society of Physiotherapy, Polish Society of Family Medicine and College of Family Physicians in Poland in the scope of physiotherapy in painful shoulder syndrome in primary healthcare

The objective of these guidelines in the scope of physiotherapy in primary healthcare is to suggest simple, uncomplicated and more cost-effective physiotherapeutic activities in patients experiencing pain due to painful shoulder syndrome. A general practitioner should decide whether the treatment undertaken within primary healthcare, including the process of physiotherapy, is effective and sufficient, or whether it requires more advanced activities, such as advanced diagnostics and further specialist treatment. The authors of the recommendations, apart from massage, also include procedures in the scope of kinesiotherapy, physiotherapy and orthopedic equipment. According to the authors, the aim of recovering the correct spatial system, called structural homeostasis, in the shoulder girdle, is, first of all, normalization of muscle tension and then inclusion in a rehabilitation program covering the methods to recover and consolidate the correct models of motor activity. The starting point for determining a rehabilitation program should be the ability to prepare a simple assessment of the patient’s condition. This may result from a palpation examination to determine the incorrect distribution of resting tension in the area of the muscles and tendons engaged in the pathology and causing pain. The authors believe that such a solution contains the key to reducing the costs of treatment, providing access to physical therapists and quick assistance in the scope of improvement of a patient’s clinical condition. At the same time, they emphasize the need to correct the previous healthcare model, so that it becomes a more effective tool in maintaining health.

Wróć do góry
Skip to content