Deklaracja dostępności

Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony koordynowana.nfz.gov.pl
Data publikacji strony internetowej: 14.11.2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-11-14.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 25.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Standardy dostępności:

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Strona wykorzystuje „nawigację okruszkową” (breadcrumbs) , dzięki której można łatwo powrócić do strony wyższego rzędu.
 • Elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) mają wyraźne obramowanie (fokus).
 • Używamy czytelnie opisanych formularzy.
 • Dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Osoby słabiej widzące mogą łatwo przełączyć widok ekranu za pomocą ikony umieszczonej w panelu dostępności po prawej stronie ekranu.
 • Dbamy o odpowiedni rozmiar tekstu na stronie internetowej. Osoby słabiej widzące mogą łatwo przełączyć wielkość liter za pomocą ikon (A +, A-) w panelu dostępności po prawej stronie ekranu.
 • Stosujemy zasady prostego języka.
 • Infografiki i inne obrazy uzupełniamy tekstem alternatywnym.
 • Obrazy o funkcji tylko pomocniczej, które nie niosą dodatkowej informacji, mają pusty znacznik „alt”.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa:
Paweł Grzybowski,
e-mail: wnioski.dostepnosc@nfz.gov.pl
tel.: 22 572 60 14 (od 8:00 do 16:00 w dni robocze)

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Masz prawo do:

 • wystąpienia o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Co powinno zawierać żądanie:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi;
 • dogodny sposób przedstawienia informacji.

NFZ powinien zrealizować żądanie do 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli nie jest to możliwe, poinformujemy Cię o możliwym terminie realizacji. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy otrzymasz odmowę realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, możesz złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wróć do góry
Skip to content