PRZYGOTOWANIE, PRZETESTOWANIE I WDROŻENIE DO SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ ORGANIZACJI OPIEKI KOORDYNOWANEJ (OOK) ETAP II FAZA PILOTAŻOWA - MODEL POZ PLUS

Narodowy Fundusz Zdrowia od dnia 28 listopada 2017 roku, realizował projekt pozakonkursowy pt.: Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS.

Numer i nazwa Osi priorytetowej:

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia.

Numer i nazwa Działania:

5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Numer projektu:

POWR.05.02.00-00-0039/17

Okres realizacji projektu: do 31.05.2022 r

do 31.05.2022 r.

Cele projektu

Celem projektu było pilotażowe wdrożenie modelu opieki koordynowanej na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, tzw. modelu POZ PLUS. Cele szczegółowe modelu POZ PLUS to:

 • poprawa jakości usług medycznych świadczonych na poziomie podstawowej opieki medycznej;
 • zwiększenie ilości świadczeń medycznych świadczonych na poziomie podstawowej opieki medycznej;
 • poprawa koordynacji usług medycznych świadczonych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

Pilotażowe wdrożenie modelu opieki koordynowanej na poziomie POZ ma na celu stopniowe tworzenie systemu ukierunkowanego na pacjenta, w którym zamiast koncentracji na świadczeniu usług medycznych, kładzie się większy nacisk na stosowanie narzędzi zapobiegawczych. System taki będzie lepiej dostosowany do obecnej sytuacji w środowisku opieki zdrowotnej i procesów demograficznych.

W drodze otwartego i przejrzystego naboru wyłoniono podmioty podstawowej opieki zdrowotnej, które zapewniły przetestowanie modelu we wszystkich regionach kraju, zarówno w obszarach miejskich jak i wiejskich.

Obszary postępowania

Obszary postępowania
2 3 2 2 2 2 2 2 2
3 2 2 3 2 3 2 3
4 2

Miejsca udzielania świadczeń POZ PLUS

Obszary postępowania (wiejskie, wiejsko-miejskie, miejskie) oraz liczba świadczeniobiorców objętych opieką przed przedmioty przystępujące do pilotaży POZ PLUS.

 • Obszar wiejski, populacja do 5 000
 • Obszar wiejsko-miejski, populacja 5 000 / 10 000
 • Obszar miejski, populacja 10 000 / 20 000

Udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków europejskich w ramach POZ PLUS będzie obejmowało:

 • wykonywanie bilansów zdrowia dla dorosłych oraz prowadzenie szeroko zakrojonych działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej;
 • zarządzanie/koordynowanie opieką.

Świadczenia finansowane ze środków właściwego Oddziału wojewódzkiego NFZ obejmują program zarządzania chorobą (disease –management – DMP) w 11 chorobach przewlekłych.

Monitoring

Monitorowanie jakości opieki było jednym z najważniejszym elementów opieki koordynowanej, a w przypadku pilotażu elementem niezbędnym do oceny jego efektów oraz stopnia osiągnięcia rezultatów. Kontrola jakości odbywała się na poziomie samego projektu OOK, jak i świadczeniodawców i dotyczyć miała m.in. zadowolenia pacjentów z uzyskanej usługi skoordynowanej, efektywności działań profilaktycznych.

Wsparcie

Wsparcia merytorycznego i analitycznego w procesie monitoringu udzielał Bank Światowy, którego zadaniem było m.in. dokonywanie ewaluacji osiągania wartości referencyjnych i celów założonego pilotażu, regularne działania informacyjne mające na celu zwiększenie skuteczności realizacji założonych celów pilotażu, analiza ex-ante i ex-post organizacji przystępujących do programu, analiza konsultacji ze specjalistami i telekonsultacji.

Więcej o: Zalecenia<br />
i wytyczne

Zalecenia
i wytyczne

Więcej o: FAQ

FAQ

Więcej o: Kontakt

Kontakt

Więcej o: Znajdź placówkę

Znajdź placówkę

FAQ

Bilanse

Grant

Inne

Oznakowanie

System informatyczny

Wynagrodzenia

Wytyczne i informacje dotyczące zakończenia pilotażu POZ PLUS

Zarządzanie
chorobą

Zamknij

Bilanse

Jak rozliczyć poradę dietetyczną w zarządzaniu chorobą żeby na bieżąco płacić dietetykowi?

Aby rozliczyć poradę dietetyczną w programie zarządzania chorobą świadczeniodawca wystawia fakturę w wersji elektronicznej (e-faktura) oraz załącznik z informacją o liczbie wykonanych produktów jednostkowych/ liczbie ryczałtów.

Do rozliczenia w danym miesiącu można przedstawić tylko świadczenia zakończone tj.:

 • zakończoną poradę wstępną (potwierdzenie lub wykluczenie choroby przewlekłej) z wykonanymi badaniami zgodnie katalogiem z zał. 2b (jeśli były zlecone i wykonane),
 • zakończoną poradę kompleksową (jeśli pacjent wcześniej podpisał zgodę na udział w programie zarządzania chorobą i otrzymał IPOM) z wykonanymi badaniami zgodnie katalogiem z zał. 2b (jeśli były zlecone i wykonane),
 • konsultacje specjalistyczne (jeśli pacjent wcześniej podpisał zgodę na udział w programie zarządzania chorobą),
 • odbytą poradę edukacyjną/dietetyczną,
 • poradę kontrolą z wykonanymi badaniami zgodnie katalogiem z zał. 2b (jeśli były zlecone i wykonane),
 • ryczałt za udział pacjenta w programie zarządzania chorobą (od następnego miesiąca po podpisaniu zgodyna udział w programie i odbyciu porady kompleksowej z wydanie IPOM)

Uwaga: w okresie przejściowych do czasu pełnego uruchomienia wszystkich funkcji systemu informatycznego dopuszczalne jest wystawiania przez świadczeniodawców faktur „ręcznie”.

Czy w przypadku zakwalifikowania przez koordynatora do badania bilansowego pacjenta, który np. nie przekazał informacji o hospitalizacji, a o której poinformował lekarza po wykonaniu badań podstawowych, bilans zostanie odrzucony przez NFZ?

Bilans zostanie przyjęty. Hospitalizacja pacjenta nie wyklucza z możliwości odbycia bilansu. NFZ planuje udostępnienie informacji o hospitalizacjach pacjentów.

Jak będzie wyglądała sytuacja z rozliczeniem karty DILO wystawionej po bilansie – rozliczamy w danym dniu bilans + jeszcze dodatkowo lekarz wpisuje drugą wizytę – na DILO?

DILO rozlicza się tak jak dotychczas. Nie ma żadnych zmian. Jeśli wystawienie DILO wymaga sprawozdania wizyty, należy ją sprawozdać w ramach umowy podstawowej POZ.

Jak mamy rozliczać wizyty – opis przypadku: – pacjent jest na wizycie kończącej bilans – rozliczamy bilans wraz z badaniami w umowy bilansu ? – z bilansu wyszło że powinien być skierowany do programu zarządzania chorobą – podpisał zgodę na tej wizycie – oraz otrzymał skierowania na wykonanie badań dodatkowych z pakietu zarządzania chorobą + konsultację do specjalisty. – udzielona została również wizyta edukacyjna NALEŻY ROZLICZYĆ W RAMACH BILANSU Wszystkie powyższe odbyły się w jednym dniu – kompleksowo – chodzi nam o to żeby pacjent nie musiał codziennie przychodzić do przychodni – są to w 90% przypadków osoby aktywne zawodowo. PYTANIE – jaką wizytę rozliczamy w ramach zarządzania chorobą w tym dniu? Czy ma to być już kompleksowa wizyta (tak nam się wydaje)? Ale czy NFZ pozwoli nam rozliczyć kompleksową jeżeli nie ma wizyty wstępnej?

Jeśli na tej wizycie postawiono rozpoznanie choroby przewlekłej i wystawiono IPOM – należy rozliczyć poradę kompleksową. Jeśli na wizycie lekarz podejrzewa chorobę przewlekłą – rozlicza poradę wstępną. Wykonanie porady wstępnej pozwala na skierowanie pacjenta na badania z pakietu: świadczenia realizowane na etapie diagnozowania choroby(-ób) (faza pre DMP) – kolumny I i J załącznika 2b do Zarządzenia nr 23/2018/DAiS.

Wizyta kompleksowa to taka, na której jest postawione rozpoznanie, wystawiony IPOM oraz pacjent podpisał zgodę na przystąpienie do programu Zarządzania Chorobą. Można rozliczyć wizytę kompleksową bez wstępnej, nie zawsze jest ona potrzebna.

Dodatkowo należy rozliczyć wizytę kończącą bilans i rozliczyć badania w ewentualnym bilansie pogłębionym. Wizyta edukacyjna rozliczana jest do bilansu.

Czy pacjent który miał przeprowadzony bilans – w ramach bilansu został zakwalifikowany do wizyt dietetycznych z których korzysta, następnie został po bilansie skierowany do programu Zarządzania Chorobą – czy w programie Zarządzania Chorobą może skorzystać z następnych 3 wizyt dietetycznych? Widzimy, że te wizyty przynoszą efekty. Pacjent skierowany do ścieżki NT oraz było podejrzenie cukrzycy – nie potwierdziła się.

Pacjent powinien kontynuować wizyty dietetyczne w ramach Zarządzania Chorobą. Dla jednego pacjenta przewidziany jest cykl 3 porad specjalistycznych w ciągu 12 miesięcy od pierwszej wizyty, niezależnie od tego czy jest po bilansie czy jest już w programie Zarządzania Chorobą.

Czy podczas wizyty bilansowej np statystycznej bądz już bilansu pogłebionego może również się odbyć wizyta kwalifikacyjna do programu zarządzania chorobą?

Tak. Wtedy można sprawozdać obie wizyty jednego dnia.

Czy lekarz POZ może w ramach POZ wypisać pacjentowi receptę, skierowanie, itp?

Lekarz POZ w trakcie wizyty bilansowej (POZ PLUS) może wystawić receptę, skierowanie, zwolnienie lekarskie. POZ PLUS jest tylko rozszerzoną wersja POZ więc wszystkie uprawnienia wynikające z POZ obowiązują także w POZ PLUS.

Po zakończonym bilansie lekarz POZ wypełnia Kwestionariusz bilansowy a w dalszej kolejności IPPZ, który omawia z pacjentem. Czy wystarczy przekazać IPPZ pacjentowi z adnotacją w dokumentacji, że dokument został wydany, czy lekarz musi zachować jego kopię?

Nie ma obowiązku zatrzymania kopii IPPZ przez lekarza, wystarcza adnotacja w dokumentacji pacjenta, że dokument ten został wydany (może być na Kwestionariuszu bilansowym). Dobrą praktyką było by aby lekarz miał kopię IPPZ pacjenta w celu przypomnienia wcześniejszych uzgodnień/zaleceń przekazanych pacjentowi.

Jeśli lekarz POZ przyjmuje pacjenta w ramach wizyty bilansowej i kwalifikuje do bilansu pogłębionego, to czy opisuje dokładnie w karcie w ramach POZ powody swej decyzji, czy wystarczy, że opisze to w uwagach w kwestionariuszu bilansowym?

W historii choroby pacjenta (w karcie) powinna być adnotacja o podstawach podjęcia decyzji o poszerzonym zakresie badań.

Czy jeśli pacjent cierpi na chorobą przewlekłą np. na alergię pokarmową, nie był w POZ 12 m-cy czy lekarz POZ może go zakwalifikować na bilans podejrzewając inną dolegliwość?

Tak. Decyzję podejmuje lekarz.

Czy jeśli pacjent podaje w wywiadzie np. nadciśnienie (lub 1 z 11 chorób cywilizacyjnych), a nie był u lekarza POZ przez 12 m-cy i leczy się prywatnie czy kwalifikujemy go do bilansu czy do programu zarządzania chorobą?

W takim przypadku lekarz decyduje czy pacjent powinien mieć wykonany bilans. Nie wyklucza to pacjenta z zakwalifikowania do programu zarządzania chorobą.

Jeśli pacjent w badaniu podczas bilansu podstawowego nie zgodzi się na jakieś badanie (np.per rectum) i nie ma do niego wskazań to czy ta sytuacja nie wpłynie negatywnie na rozliczenie tego bilansu?

Brak wykonania tego badanie nie wpłynie negatywnie na rozliczenie tego bilansu. W kwestionariuszu bilansowym obok nazwy badania jest miejsce na wpisanie uwag.

Co z pacjentem, u którego wystąpią przesłanki do włączenia go do POZ PLUS po 2-3 miesiącach od wykonania bilansu podstawowego i zakwalifikowaniu go do kategorii „1” (zdrowy)?

Jeżeli po bilansie podstawowym lub pogłębionym zakończonym kwalifikacja do kategorii „1” pacjent zgłosi się po jakimś czasie (2-3 miesiące) z objawami choroby przewlekłej (1 z 11) bądź lekarz będzie podejrzewał chorobę przewlekłą (1 z 11) pacjent będzie mógł przejść kwalifikacje wstępną do programu zarządzania chorobą i po potwierdzeniu rozpoznania i wyrażeniu zgody pacjenta może zostać włączony w program zarządzania chorobą.

Co z pacjentem, który przeszedł pierwszy etap, ale podziękował za POZ PLUS? Czy liczy się do „puli rocznej”?

Jeśli pacjent nie zakończył bilansu, bilans nie może być rozliczony i pacjent nie będzie zaliczony do puli rocznej. W przypadku odstąpienia od programu zarządzania chorobą wszystkie świadczenia do dnia złożenia przez pacjenta pisemnej rezygnacji bądź przekazania pacjenta do AOS będą rozliczone.

Czy w przypadku osoby, która w trakcie bilansu pogłębionego trafia do szpitala i zostaje zdiagnozowana na daną jednostkę chorobową, należy kontynuować bilans pogłębiony w kierunku innej choroby, czy wpisać tylko bilans podstawowy i pacjent wchodzi do programu zarządzanie chorobą.

Jeśli pacjent przed trafieniem do szpitala, w ramach bilansu pogłębionego WYKONAŁ zlecone badania, to po wyjściu ze szpitala może kontynuować bilans pogłębiony.

Jeśli pacjent przed trafieniem do szpitala, w ramach bilansu pogłębionego NIE WYKONAŁ zleconych badań, to po wyjściu ze szpitala może być rozliczony tylko Bilans podstawowy.

W załączniku 1a Zarządzenia Prezesa NFZ tabela 1 – Macierz w zestawieniu czynniki ryzyka/warunki kwalifikujące do badania – jest wymienionych po kilka czynników przy każdym badaniu. Jak należy to interpretować?

Wystąpienie minimum jednego czynnika ryzyka jest warunkiem kwalifikującym do badania w ramach bilansu pogłębionego w danym przedziale wiekowym i wskazanej płci. I tak dla spirometrii mamy 5 czynników ryzyka, z tego każdy z osobna daje podstawę wykonania badania.
Nie ma znaczenia położenie znaczników płci (kwestia niejednolitego wyjustowania w pionie) Należy przyjąć, że warunki zarówno pojedynczo jak i po kilka są przesłanką do wykonania badania w danym przedziale wiekowym.

Dodatkowa, szczegółowa instrukcja dostępna jest na stronie w zakładce Zalecenia i wytyczne

Czy wykazując bilans podstawowy w wersji elektronicznej dodajemy podzlecenia wykonanych badań?

Nie. Bilans podstawowy jest traktowany jako pakiet. Przedmiotem zainteresowania NFZ są tylko wykonane badania. Podzlecenie nie.

Jaki rodzaj wizyty wpisuje lekarz w dniu wypełniania kwestionariusza i wypisywania skierowania na badania?

Można wpisać wizytę zwykłą w POZ. Rozliczenie bilansu następuje po wystawieniu IPPZ.

Kiedy należy sprawdzić dane pacjenta w systemie e-WUŚ?

W dniu wypełniania kwestionariusza (rozpoczęcie bilansu).

Czy pacjenta, któremu kilka lat temu rozpoznano nadciśnienie, a który od tego czasu nie leczy się można objąć badaniem bilansowym albo programem zarządzania chorobą?

Taki pacjent może mieć przeprowadzone badanie bilansowe, zgodnie z załącznikiem nr 1a, str. 2 ust. 3 (Rekrutacja) do Zarządzenia Prezesa NFZ. Na podstawie wyniku badania bilansowego może zaistnieć potrzeba włączenia pacjenta do programu zarządzania chorobą.

Czy można objąć badaniem bilansowym pacjenta, który miał wykonaną morfologię i CRP z powodu np. infekcji dróg oddechowych albo badany poziom glukozy z powodu podejrzenia cukrzycy?

Pacjent który miał wykonaną morfologię i CRP z powodu np. infekcji dróg oddechowych albo badany poziom glukozy z powodu podejrzenia cukrzycy może, jeśli taką decyzję podejmie lekarz POZ, zostać objęty bilansem dorosłego człowieka.

Jak należy rozumieć zapis, że do badań bilansowych nie kwalifikują się osoby, które już miały wykonywane badania z zakresu badań bilansowych. O jakie badania chodzi – podstawowe czy pogłębione, w jakim czasie przeprowadzone ( rok, 2, 5 lat)? W jaki sposób to weryfikować?

W założeniu na badania bilansowe powinni być rekrutowani pacjenci z populacji uprawnionej. Bilanse przeznaczane są głównie dla pacjentów, którzy nie korzystają lub rzadko korzystają z usług POZ (załączenie 1a). Należy jednak pamiętać, że ostateczną decyzję o przeprowadzeniu badania bilansowego u danego pacjenta podejmuje lekarz POZ.

Na jakiej podstawie kwalifikować osoby do badań bilansowych? Czy istnieje narzędzie do weryfikacji uprawnień do badań bilansowych (np. tak jak w SIMP)?

Wytyczne do rekrutacji znajdują się w Załączniku nr 1a do zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 16 marca 2018r.

Czy nowe osoby, które zgłoszą swoją deklarację wyboru lekarza POZ do placówki realizującej program POZ PLUS w okresie VII.2018 – XII.2019 mogą zostać zakwalifikowane do programu wizyt bilansowych?

Osoby które zgłoszą deklarację wyboru lekarza POZ do placówki realizującej program POZ PLUS w okresie VII.2018 – XII.2019 mogą zostać, decyzją lekarza POZ, zakwalifikowane do realizacji bilansu dorosłego człowieka.

Jak dokumentować porady dietetyka?

Zgodnie z kwestionariuszem, którego wzór jest dostępny w Załączniku 1a.

Kto przeprowadza poradę edukacyjną?

Zgodnie z Załącznikiem 1a punkt 5 (podział zadań) porada edukacyjna prowadzona jest przez pielęgniarkę i/lub dodatkowy personel tj. edukatora zdrowotnego, dietetyka, psychologa (zgodnie z posiadanymi zasobami kadrowymi i potrzebami pacjentów), pod nadzorem lekarskim.

Czy istnieje format dla IPPZ?

Aplikacja opracowana przez NFZ będzie wspierała tylko podstawowy zakres IPPZ określony w zarządzeniu (wzór do ewentualnego wykorzystania zmieszczony jest na w zakładce Zalecenia i wytyczne). Świadczeniodawca może rozszerzyć IPPZ dla własnego użytku, ale to rozszerzenie będzie mogło zaistnieć tylko w lokalnej aplikacji świadczeniodawcy.

Zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia: „Do badań bilansowych są kwalifikowani pacjenci z danej grupy wiekowej oraz pacjenci, którzy w okresie 12 miesięcy przed wykonaniem potencjalnego bilansu nie odbyli wizyty u lekarza z powodu choroby przewlekłej (dotyczy lekarza POZ, lekarza specjalisty w ramach AOS), ani nie byli hospitalizowani i nie mieli wykonywanych badań diagnostycznych (z zakresu badań bilansowych i innych programów profilaktycznych, w tym ChUK)” W związku z powyższym: czy możliwa jest korekta (in minus) minimalnej liczby bilansów koniecznych do przeprowadzenia, po otrzymaniu od Funduszu informacji o w/w pacjentach? Zgodnie z przepisami w ofercie została wskazana wymagana liczba bilansów określona jako liczba osób w wieku pomiędzy 20 a 65 r.ż. pozytywnie zweryfikowana w miejscu udzielania świadczeń, wskazanym do oferty na dzień 01.01.2018 r.?

Nie przewiduje się aneksowania umowy w zakresie korekty (in minus) minimalnej liczby bilansów zapisanych w umowie.

Zał. nr 1a do Zarządzenia Prezesa nr 23 lp. 4 Zakres profilaktycznych badań bilansowych:” Badanie bilansowe to zestaw wystandaryzowanych badań realizowany (…) raz na 5 lat”. Dalej zapisano, że minimalny odstęp czasu pomiędzy badaniami bilansowymi to 3 lata. Czy zatem bilanse zdrowia będą mogły być wykonywane w odstępach 3 letnich?

Badania bilansowe mają być przeprowadzane w grupach wiekowych 20 – 65 lat (liczone wg roku urodzenia) raz na 5 lat. Może się jednak zdarzyć, że pacjent mieści się w przedziale 20-24, ma 24 lata i przychodzi do lekarza na bilans w grudniu. Zgodnie z założeniami od stycznia następnego roku znajduje się w kolejnym przedziale wiekowym i mógłby zgłosić się na bilans np. w marcu (rocznikowo ma 25 lat). Aby uniknąć takiej sytuacji w Załączniku nr 1a do Zarządzenia Prezesa NFZ określono, że najmniejszy odstęp czasowy pomiędzy badaniami bilansowymi z danych przedziałów wiekowych wynosi 3 lata.

Zamknij

Grant

Jak powinna wyglądać procedura wyboru dostawcy oprogramowania?

Do wyboru dostawcy stosuje się procedurę tzw. „rozeznania rynku”. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Operatora Projektu, rozeznanie rynku powinno być przeprowadzone zgodnie z trybem postępowania określonym w ustawie „Prawo zamówień publicznych” dla zapytania o cenę tj. zamawiający musi przygotować SIWZ (specyfikację istotnych warunków zamówienia), skierować zapytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprosić ich do składania ofert. Zapytanie o cenę powinno być skierowane do takiej liczby wykonawców, świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności, usługi będącej przedmiotem zapytania o cenę, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. Z przebiegu przeprowadzonego rozeznania i wyboru wykonawcy powinien być sporządzony protokół, który m.in. będzie zawierał uzasadnienie wyboru wykonawcy zamawianej usługi.

Czy do realizacji grantu technologicznego na dostosowanie systemów informatycznych (oprogramowania) wystarczą dokumenty określone w §19 ust. 8 Zarządzenia Nr 23/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 marca 2018r. w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej ze zm., czy świadczeniodawca również zobligowany jest do przedstawienia umowy zawartej z wykonawcą, a jeżeli tak to czy Centrala NFZ opracuje wzór takiej umowy? Ponadto, proszę o wskazanie czy świadczeniodawca zobowiązany jest do ogłoszenia przetargu na dostosowanie systemów informatycznych zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności?

Zgodnie z zarządzeniem nr 23/2018/DAiS z późn. zm. wypłata środków przyznanych na realizację funkcjonalności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, dokonywana jest po wykonaniu dostosowania, potwierdzonego pozytywnym wynikiem audytu ex-post oraz przekazaniu do Oddziału Funduszu, nie później niż 14 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem: rachunków, faktur lub innych dowodów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków np. przelew. Umowa z wykonawcą usługi polegającej na dostosowaniu systemów informatycznych realizatora nie jest elementem podlegającym weryfikacji przez NFZ, ale zawarcie stosownej umowy może być weryfikowane przez operatora projektu tj. Ministerstwo Zdrowia. Usługa dostosowania systemu informatycznego do potrzeb programu pilotażowego podlega zasadzie konkurencyjności, ale przy kwocie grantu 50 tyś. zł wystarczy przeprowadzić postępowanie w trybie zapytania o cenę (zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych). Ze względu na to, że NFZ nie jest stroną umów zawartych pomiędzy dostawcami usług informatycznych, a świadczeniodawcami nie będzie uczestniczył w opracowaniu wzorów umów.

Kiedy mija termin rozliczenia grantu na dostosowanie systemów informatycznych?

Okres trzech miesięcy na dostosowanie systemu informatycznego w zakresie funkcjonalności określonych w §19 ust. 1 pkt 1 i 2 Zarządzenia nr 23/DAiS/2018 z późn. Zm. jest liczony od dnia 1 października 2018 roku i upływa z końcem bieżącego roku.

Czy w związku z niewykorzystaniem w np. sierpniu pełnej puli środków przeznaczonych na dodatki zadaniowe w ramach POZ PLUS, wniosek o przekazanie transzy na kolejny okres należy pomniejszyć o niewykorzystane środki, czy też złożyć w pełnej wysokości wynikającej z zawartych aneksów do umów o pracę?

Następny wniosek o przekazanie transzy na kolejny okres należy pomniejszyć o niewykorzystane środki, tak aby rozliczyć obie zaliczki.

SIMP – w jakim zakresie biorąc pod uwagę udostępnioną przez Państwa dokumentację integracyjną taka integracja dla POZ Plus miałaby się odbyć? ZIP – integracja jest niemożliwa. Czy te pieniądze można zatem przeznaczyć na coś innego?

Integracja w zakresie SIMP oraz ZIP będzie miała miejsce w 2019 roku i wtedy będzie można rozliczyć kwoty przeznaczone na to dostosowanie.

Czy można się ubiegać o rozliczenie części jakiegoś obszaru? Jak wtedy ma to wyglądać? Przykładowo – „komunikatów sprawozdawczych XML stosowanych w pilotażu POZ PLUS – nie więcej niż 10 tys. zł” wykonawca wycenia tą usługę np. na 12 000 zł. Co wtedy?

Zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 23/2018/DAIS z późn. zm. w takim przypadku świadczeniodawca otrzyma zwrot na kwotę tylko 10 000 zł.

Czy do przekazania kolejnej transzy kwartalnej na finansowanie profilaktycznych świadczeń bilansowych wystarczy przeprowadzenie przez OW analizy wykonania profilaktycznych badań bilansowych w poprzednich kwartałach (narastająco, co najmniej 70 % dotychczas przekazanych środków) na podstawie przekazanych do OW rachunków?

Przekazanie następnej transzy kwartalnej na finansowanie profilaktycznych świadczeń bilansowych następuje po przeprowadzeniu przez OW:

 • analizy przedstawionych przez świadczeniodawców faktur za zrealizowane świadczenia bilansowe,
 • analizy czy świadczeniodawca „skonsumował” co najmniej 70 % dotychczas przekazanych środków.

Wypłata kolejnych transz środków przeznaczonych na finansowanie udzielania profilaktycznych świadczeń bilansowych następuje pod warunkiem wykonania i rozliczenia tych świadczeń w kwartałach poprzednich w ujęciu narastającym o wartości co najmniej 70 % dotychczas przekazanych środków finansowych w terminie 5 dni roboczych po dniu dostarczenia przez realizatora rachunków za poprzedni kwartał. Czy oznacza to, że rachunek dot. zrealizowanych profilaktycznych świadczeń bilansowych realizator wystawia raz na kwartał?

Faktury za zrealizowane świadczenia bilansowe powinny być wystawiane przez świadczeniodawców co miesiąc, natomiast rozliczenie transzy następuje w okresach kwartalnych.

Czy świadczeniodawca składa wniosek o przekazanie transzy dofinansowania?

Tak. Wypłata środków poprzedzona jest złożeniem wniosku o transzę i jego akceptacją.

Czy grant technologiczny I transza wypłacany jest z góry za III kwartał?

Tak, jednakże z góry wypłacana jest tylko pierwsza transza grantu technologicznego. Druga część środków przekazywana jest po zakończeniu prac dostosowawczych i przedstawieniu przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych (nota obciążeniowa wraz z kserokopią faktur za wykonane usługi).

Na jakiej podstawie będzie wypłacana pierwsza transza grantu trzeciego-bilanse dorosłych?

Podstawą wypłacenia transzy grantu na bilanse, jak i pozostałe granty jest wniosek świadczeniodawcy. Wniosek może być złożony w formie pisma lub wypełnionego wzoru wniosku stanowiącego zał. nr 13 do zarządzenia Prezesa NFZ 23/2018/DAiS

Zamknij

Inne

JEŻELI PACJENCI OBJĘCI PROGRAMEM POZ PLUS MAJĄ PROWADZONĄ DOKUMENTACJĘ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ TO CZY CAŁA DOKUMENTACJA OBLIGATORYJNIE MUSI MIEĆ TAKĄ FORMĘ NP. ZDJĘCIA RTG W FORMIE CYFROWEJ?

Diagnostyka nie musi być w wersji elektronicznej.

JEŚLI LEKARZ REALIZUJĄCY ŚCIEŻKĘ TERAPEUTYCZNO-DIAGNOSTYCZNĄ UZNA, ŻE PACJENT WYMAGA KONSULTACJI U LEKARZA NIE UJĘTEGO W PROGRAMIE ZARZĄDZANIA CHOROBĄ TO W JAKI SPOSÓB ZOSTANIE TO ROZLICZONE? PRZYKŁAD: NEUROLOG W ZWIĄZKU Z NAWRACAJĄCYMI ZAWROTAMI GŁOWY STWIERDZONYMI U PACJENTA, KTÓRY ZOSTAŁ PRZEZ NIEGO WCZEŚNIEJ PRZEBADANY STWIERDZI, ŻE OBJAWY MOGĄ BYĆ ZWIĄZANE Z CHOROBAMI ZATOK LUB BŁĘDNIKA I CHCIAŁBY SKONSULTOWAĆ PRZYPADEK Z LARYNGOLOGIEM (SPECJALISTA NIE ZOSTAŁ UWZGLĘDNIONY W ŚCIEŻCE TERAPEUTYCZNO-DIAGNOSTYCZNEJ).

W takim przypadku lekarz POZ wystawia skierowanie do specjalisty posiadającego umowę na AOS czyli kieruje pacjenta na tradycyjną ścieżkę postępowania ze skierowaniem. Świadczenie laryngologiczne zostanie rozliczone w ramach umowy AOS.

CZY NIE WYKONUJĄC ZAŁOŻONEGO LIMITU PRZEZ NFZ Z POWODU BRAKU ZGÓD NA UDZIAŁ W POZ PLUS ŚWIADCZENIODAWCA BĘDZIE POCIĄGNIĘTY DO ODPOWIEDZIALNOŚCI? W JAKI SPOSÓB DOKUMENTOWAĆ BRAK ZGÓD?

Aby pacjent mógł korzystać ze świadczeń w ramach POZ PLUS (bilanse, zarządzanie chorobą przewlekłą) pacjent musi wyrazić zgodę, której wzór stanowi załącznik nr 9 (w przypadku programu zarządzania chorobą dodatkowo konieczne jest podpisanie zgody, której wzór stanowi zał. nr 10 do zarządzenia). Brak zgody uniemożliwia wykonanie jakiegokolwiek świadczenia w ramach POZ PLUS.

Zgodnie z postanowieniami w umowie oraz zarządzeniem 23/2018/DAIS z późniejszymi zmianami skutkuje koniecznością zwrotu wszystkich wypłaconych środków w części dot. grantów.

CZY W PRZYPADKU KIEDY PACJENT WYPEŁNIAJĄC DEKLARACJĘ WYBORU LEKARZA POZ, WYBRAŁ KONKRETNEGO LEKARZA, MOŻE SKORZYSTAĆ Z WIZYTY U INNEGO LEKARZA?

Co do zasady powinien to być wybrany lekarz POZ, jednak z uwagi na przypadki losowe, urlopy, etc., istnieje możliwość konsultacji u innego lekarza.

Czy w trakcie trwania programu istnieje możliwość zmniejszenia liczby koordynatorów programu POZ PLUS?

Tak, jednak w wyniku takiego działania koordynatorowi, który pracuje w ramach programu POZ PLUZ, nie można zwiększyć wynagrodzenia. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy zwiększony zostanie wymiar jego etatu (zgodnie z kodeksem pracy).

JAK UDOKUMENTOWAĆ KONSULTACJĘ TELEFONICZNĄ LEKARZ – SPECJALISTA, PACJENT – SPECJALISTA?

Należy dokonać wpisu do dokumentacji medycznej u lekarza POZ i u specjalisty.

CZY W AUDYCIE, KTÓRY BĘDZIE PRZEPROWADZANY PRZEZ BANK ŚWIATOWY, BĘDĄ TEŻ BRAŁY UDZIAŁ ODDZIAŁY WOJEWÓDZKIE NFZ?

Audyty ex post będą przeprowadzane przez firmę zewnętrzną przy współudziale przedstawicieli Biura Projektu z Centrali NFZ oraz Banku Światowego. Udział przedstawicieli oddziału wojewódzkiego nie będzie konieczny, ale również nie ma przeciwwskazań, żeby w takim audycie uczestniczył.

Zamknij

Oznakowanie

Czy dokumentacja konsultacji musi zawierać wizualizację projektu?

Dokumentacji medycznej nie oznacza się logotypami.

Czy stanowiska pracy osób wskazanych do projektu powinny być oznaczone?

Zgodnie z wytycznymi obowiązkiem beneficjenta jest umieszczenie co najmniej 1 plakatu w widocznym miejscu jak np. wejście do budynku. Jeżeli projekt jest realizowany w określonych pomieszczeniach w firmie dobrze jest je oznaczyć. Mogą to być dodatkowe plakaty z informacją: „Tu realizowany jest projekt…”

Gdzie dostępna jest instrukcja dotycząca oznakowania unijnego?

Instrukcja dostępna jest na stronie w zakładce Zalecenia i wytyczne

Czy powinny być spełnione wszystkie wskazane obowiązki informacyjne, znajdujące się w Załączniku nr 6 do Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 16 marca 2018r. ? Jak to się ma do zakazu reklam usług medycznych?

Należy wypełnić wszystkie obowiązki informacyjne opisane w p.1 załącznika nr 6 do umowy. Wypełnianie obowiązków informacyjno – promocyjnych tyczy się jedynie informacji o realizacji projektu, odpowiedniego oznakowania plakatów, dokumentów projektowych. Nie zawiera żadnej formy zachęty ani próby nakłonienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

Czy w logotypach służących do oznakowania dokumentacji związanej z projektem nie powinno znaleźć się logo Rzeczpospolitej – zgodnie z informacją ze strony power.gov.pl dla umów podpisanych po 1 stycznia 2018?

Nie. W niniejszej sprawie termin podpisania umowy, tj. „do dnia 31 grudnia 2017 r.” dotyczy terminu dla beneficjenta.

W związku z powyższym oddziały wojewódzkie i świadczeniodawców, którzy podpisują umowy z NFZ w 2018 roku obowiązują wytyczne jak głównego Beneficjenta (Centralę NFZ).

Czy materiały służące oznakowaniu projektu POZ PLUS zostaną dostarczone przez Centralę NFZ?

Na wniosek świadczeniodawcy NFZ Centrala przekaże bezpłatnie tablicę informacyjną, przygotowaną zgodnie projektem dostępnym na stronie Akademii NFZ. Świadczeniodawca może też wykonać tablicę na koszt własny. Zgodny z wytycznymi wzór plakatu, dostępny jest na stronie

Czy wydatki na ulotki, broszury informacyjne na temat pilotażu POZ PLUS stanowią koszt kwalifikowanym? Czy świadczeniodawca otrzyma zwrot kosztów poniesionych na materiały promocyjne?

Nie, nie jest to koszt kwalifikowalny. Nie ma obowiązku przygotowania ulotek lub broszur informacyjnych dla pacjentów. Materiały promocyjne wykonane z inicjatywy świadczeniodawcy wykonywane i finasowane są na koszt świadczeniodawcy.

Na jakich dokumentach należy umieszczać logotypy wskazane w Zarządzeniu 23/2018/DAIS? Czy konieczne jest umieszczanie ich na dokumentach takich jak faktury, skierowania np. do laboratorium, rtg, usg, historia choroby? Czy muszą one być nadrukowane czy mogą to być elementy naklejane?

Obowiązek oznakowania znakiem UE i EFS dotyczy dokumentów takich jak: ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, materiały promocyjne, dokumenty, umowy o pracę – w przypadku dofinansowania, dokumenty podawane do wiadomości publicznej np.dokumentacja przetargowa, analizy, raporty, umowy, certyfikaty, zaproszenia itp. Jeżeli nie ma możliwości wydruku logotypów na ww. materiałach, można je dokleić. Należy przy tym pamiętać aby naklejka była przygotowana i umieszczona zgodnie z wytycznymi.

Zamknij

System informatyczny

Jak powinna wyglądać procedura wyboru dostawcy oprogramowania?

Do wyboru dostawcy stosuje się procedurę tzw. „rozeznania rynku”. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Operatora Projektu, rozeznanie rynku powinno być przeprowadzone zgodnie z trybem postępowania określonym w ustawie „Prawo zamówień publicznych” dla zapytania o cenę tj. zamawiający musi przygotować SIWZ (specyfikację istotnych warunków zamówienia), skierować zapytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprosić ich do składania ofert. Zapytanie o cenę powinno być skierowane do takiej liczby wykonawców, świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności, usługi będącej przedmiotem zapytania o cenę, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. Z przebiegu przeprowadzonego rozeznania i wyboru wykonawcy powinien być sporządzony protokół, który m.in. będzie zawierał uzasadnienie wyboru wykonawcy zamawianej usługi.

Kiedy mija termin rozliczenia grantu na dostosowanie systemów informatycznych?

Okres trzech miesięcy na dostosowanie systemu informatycznego w zakresie funkcjonalności określonych w §19 ust. 1 pkt 1 i 2 Zarządzenia nr 23/DAiS/2018 z późn. Zm. jest liczony od dnia 1 października 2018 roku i upływa z końcem bieżącego roku.

Czy dostępny jest wzór Indywidualnego Planu Postępowania Zdrowotnego? Załącznik 1a do Zarządzenia, zawiera jedynie założenia.

Tak. Wzór IPPZ dostępny jest w Wytycznych dla realizatorów programu pilotażowego (Świadczeniodawca i OW) na stronie w zakładce Zalecenia i wytyczne.

Czy zgoda pacjenta na przystąpienie do programu zarządzania chorobą i do bilansów zdrowia (załącznik nr 9 i 10 do Zarządzenia) będzie weryfikowana w systemie?

Docelowo tak. Obecnie obowiązuje wersja papierowa.

Czy indywidualny plan postępowania zdrowotnego będzie dostępny w systemie informatycznym NFZ? Czy będzie on weryfikowany jako podstawa do wykazania bilansu pogłębionego?

IPPZ będzie dostępny w systemie informatycznym, jest wymagany zarówno po bilansie podstawowym jak i pogłębionym.

Kiedy dostępna będzie elektroniczna wersja algorytmów dla poszczególnych chorób?

Narzędzie informatyczne (Adonis), dotyczące ścieżek klinicznych, będzie dostępne od 31 sierpnia 2018 roku.

Zamknij

Wynagrodzenia

Czy FGŚP powinien być kosztem kwalifikowalnym? Zarządzenie nr 23/2018/DAiS Prezesa NFZ „§ 20 ust.5. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto koordynatora wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy, zwane dalej „wynagrodzeniem koordynatora wraz z pochodnymi” Załącznik 11c nie zawiera kosztów pracodawcy na FGŚP i występuje różnica pomiędzy „Łączny koszt pracodawcy” a „Łącznie wynagrodzenie kwalifikowalne” w wysokości FGŚP. W załączniku 11d FGŚP jest uwzględniony i występuje w rubryce łącznie z FP.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest kosztem kwalifikowalnym. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf str. 77

Czy przelewy podatku od osób fizycznych i składek ZUS od wynagrodzeń osób realizujących pilotaż POZ PLUS muszą być bezpośrednio przekazywane do w/w instytucji z wyodrębnionego rachunku bankowego, czy może być refundacja środków?

Jeżeli na koncie są środki to tylko z wyodrębnionego do tego celu rachunku.

Zgodnie z naszym układem zbiorowym wynagrodzenia są wypłacane w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca za m-c poprzedni. Wynagrodzenie koordynatorów za m-c lipiec będzie wypłacone 1.08 br. Czy można go ująć w rozliczeniu za m-c lipiec, potwierdzenie poniesionego wydatku będzie 1.08.2018 czy dopiero za m-c sierpień?

Ze względu na stosowanie metody opóźnionego netta, czyli pochodne od wynagrodzenia są regulowane do 15 i 20 dnia sierpnia to zasadnym jest ujęcie całości wydatków w miesiącu sierpniu br.

Zamknij

Wytyczne i informacje dotyczące zakończenia pilotażu POZ PLUS

Archiwizacja dokumentacji

Dokumentacja związana z realizacją Projektu grantowego przechowywana jest przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w których ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu grantowego (przewidywany okres przechowywania do 31.12.2024), w szczególności dotyczy to: zgody pacjenta na udział w pilotażu i zgody na udział w programie zarządzania chorobą, wszelka dokumentacja potwierdzająca przebieg zawarcia umów z wykonawcami, którzy przeprowadzili dostosowania systemów informatycznych na potrzeby pilotażu w ramach grantu technologicznego.

Dokumentacja medyczna pacjentów przechowywana jest na zasadach ogólnych dla tego typu dokumentów.

Dokumentacja kadrowo-płacowa przechowywana jest na zasadach ogólnych dla tego typu dokumentów.

Dokumentacja finansowo-księgowa przechowywana jest w okresie 5 lat od zamknięcia projektu. Przewiduje się, że termin ten upłynie 31 grudnia 2027 r., o czym realizatorzy pilotażu zostaną poinformowani.

Koordynatorzy

Finansowanie wynagrodzenia koordynatorów zakończy się z dniem 30.09.2021 r. Świadczeniodawca może kontynuować zatrudnienie koordynatora w ramach wdrożonych zmian organizacyjnych i dobrych praktyk wynikających z pilotażu w ramach własnych środków finansowych.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy osoby zatrudnianej przy realizacji pilotażu (koordynatora) jest kosztem niekwalifikowanym.

Wszystkie pochodne od wynagrodzenia koordynatora (w tym ZUS, podatek) za miesiąc wrzesień muszą być zapłacone do 30 września. Dotyczy to również rozliczeń wynagrodzeń za wcześniejsze miesiące. Składki zapłacone w październiku lub w terminie późniejszym będą kosztem niekwalifikowalnym.

Sprawozdawczość

Podstawą do rozliczenia wszystkich świadczeń jest poprawna ich weryfikacja zgodnie z regułami weryfikacyjnymi, w tym do rozliczenia świadczeń bilansowych będą brane pod uwagę tylko prawidłowo zakończone procesy.

W przypadku pacjentów DMP nie ma konieczności zamykania procesów na zakończenie realizacji umowy. Procesy te zostaną zamknięte automatycznie po rozliczeniu całości umowy przez świadczeniodawcę.

Rozliczanie funkcjonalności wymienionych w par. 19 ust. 4 w Zarządzeniu nr 23/2018/DAiS z późn. zm.

W zakresie rozliczenia funkcjonaliści 3 (sprawozdawczości monitorującej stan zdrowia pacjentów z wykorzystaniem usług sieciowych) i 4 (usług integracyjnych z Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) nie został zdefiniowany ich zakres, co oznacza dla świadczeniodawcy, że ewentualne poniesione koszty będą uznane za niekwalifikowalne.

Rozliczenia świadczeń na zakończenie pilotażu POZ PLUS

W zakresie rozliczania świadczeń stosuje się przepisy ogólne, w tym w szczególności przepisy Ogólnych Warunków Umów, stanowiące załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia wydany na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach.

Do rozliczania świadczeń odnosi się w szczególności par. 23 ust. 1 oraz par. 27 ust. 2 OWU, w których określono, że podstawą rozliczenia i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym jest rachunek wraz z raportem statystycznym, zwane dalej „dokumentami rozliczeniowymi”. Świadczeniodawcy przysługuje prawo korygowania raportu będącego podstawą wystawienia rachunku najpóźniej w terminie 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego.

Udzielanie świadczeń – zakończenie pilotażu POZ PLUS

Z dniem 30.09.2021 r. należy zakończyć realizację wszystkich świadczeń w pilotażu POZ PLUS. Wydawanie opisów badań może odbywać się po tym terminie.

Świadczenia wykonane po 30.09.2021 r. będą kosztem niekwalifikowalnym.

W przypadku pacjentów, którzy wymagają ponownej konsultacji specjalistycznej po 30.09.2021 r. konieczne jest wystawienie skierowania do specjalisty w AOS (ścieżka tradycyjna, obowiązująca na zasadach ogólnych).

Pacjent z ustalonym planem leczenia powinien kontynuować leczenie w POZ zgodnie z ustalonym harmonogramem w ramach stawki kapitacyjnej. W przypadku gdy pacjent wymaga diagnostyki lub konsultacji specjalistycznej spoza koszyka świadczeń gwarantowanych POZ, należy go skierować do AOS. Jeśli jest to pacjent ze schorzeniem przewlekłym, o którym mowa w zał. nr 20 do Zarządzenia POZ (177/2019/DSOZ z późn. zm.), może być ewentualnie objęty finansowaniem z zastosowaniem odpowiedniego współczynnika korygującego (stawka 3,2).

Pacjent, który otrzymuje skierowanie do specjalisty w AOS, będzie potraktowany jako pierwszorazowy, jeżeli w okresie 730 dni poprzedzających świadczenie nie korzystał ze świadczeń w danym zakresie, na który otrzymał skierowanie. Zgonie z zasadami zawartymi w zarządzeniu AOS (Nr 182/2019/DSOZ, z późn. zm.; § 2. 1. Pkt 21)

W przypadku, kiedy pacjent zgłosi się na bilans w dniu 30.09.2021 r. obowiązuje termin 30.09.2021 r. jako data zamknięcia bilansu. Ewentualna wizyta edukacyjna powinna odbyć się w dniu podsumowania bilansu.

Wizyty kontrolne po 30.09.2021 r. powinny być realizowane w ramach stawki kapitacyjnej POZ, w tym współczynnik 3.2.

Zamknij

Zarządzanie
chorobą

Według zał. 2a porada edukacyjna ma być związania ze zmianami IPOM jak rozumieć wycenę za zestaw 2 porad w załączniku 2b?

Celem porady edukacyjnej jest poszerzenie wiedzy pacjenta o chorobie oraz sposobach radzenia sobie z nią w trakcie jej trwania. Elementem tej porady jest uświadamianie celowości przyjętego IPOM i wynikającego z niego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

Pierwsza porada edukacyjna jest sprawozdawana jako produkt statystyczny, natomiast druga porada edukacyjna jako produkt rozliczeniowy.

Czy koordynatorem leczenia w IPOM jest koordynator POZ PLUS?

Weryfikacja realizacji IPOM przez pacjenta, tj. założonego celu terapeutycznego lub zaleceń (na podstawie wykonania zleconych badań diagnostycznych i/lub konsultacji specjalistycznych) odbywa się podczas porady kontrolnej. Przewiduje się od 1 do 3 tego typu porad w ciągu roku, niezależnie od ilości chorób przewlekłych. Porady kontrolne przeprowadza lekarz. Natomiast koordynator umawia terminy wizyt.

Czy jeśli pacjent miał bilans i wyniki przemawiają za zakwalifikowaniem do Zarządzania Chorobą to można zamknąć i rozliczyć poradę wstępną przy wręczeniu IPPZ i rozpocząć poradę kompleksową?

Rozliczenie bilansu następuje po wystawieniu IPPZ. Obie wizyty mogą być sprawozdane tego samego dnia.

Porada wstępna i kompleksowa przy wielochorobowości – czy za każdą chorobę będzie zapłacone za te porady?

Ideą jest kumulowanie wizyt w przypadku zaistnienia kilku jednostek chorobowych, aby uniknąć zbyt częstego zapisywania pacjenta. Nie należy przeprowadzać więcej jednak niż 3 wizyty kompleksowe rocznie dla więcej niż 3 różnych chorób.

W przypadku wielochorobowości stan pacjenta na poradach kompleksowych lekarz ocenia pod kątem wszystkich chorób przewlekłych.

Czy jedna konsultacja specjalistyczna lekarz-pacjent będzie rozliczana na podstawie jednego skierowania np. specjalista na konsultacji zlecił wykonanie badań, pacjent z wynikami zgłasza się ponownie do specjalisty – czy to już jest 2 konsultacja i wymagane jest kolejne skierowanie, a do rozliczenia świadczeniodawca przedstawia 2 konsultacje? Czy może będzie to kontynuacja pierwszej wizyty i w takiej sytuacji do rozliczenia należy przedstawić tylko jedną konsultację?

Sposób kierowania do specjalisty w ramach programu zarządzania chorobą powinien zostać uzgodniony wewnętrznie pomiędzy świadczeniodawcą realizującym program pilotażowy, a podmiotem/specjalistą/praktyką lekarza specjalisty, z którą świadczeniodawca zawarł umowę. W opisanym powyżej przypadku wizyta na której lekarz specjalista zleca wykonanie badania stanowi konsultację specjalistyczną statystyczną, natomiast ta konsultacja, na której jest to kontynuacja pierwszej wizyty i w takiej sytuacji do rozliczenia należy przedstawić tylko jedną konsultację.

W jaki sposób należy udokumentować indywidualny plan opieki medycznej (IPOM) w dokumentacji medycznej np. czy wystarczający jest zapis – „kontynuacja wcześniejszych zaleceń”?

Zalecenia z pierwszego IPOM-u pacjenta powinny znaleźć się w dokumentacji pacjenta w formie pisemnej (w treści zgodnej z dokumentem jaki otrzymuje pacjent) lub załączonego wydruku IPOM pacjenta podpisanego przez lekarza. Przy kolejnych wizytach pacjenta w dokumentacji medycznej może pojawić się adnotacja „kontynuacja wcześniejszych zaleceń zgodnie z IPOM” pod warunkiem, że nie zostaną wprowadzone żadne istotne modyfikacje w procesie terapeutycznym (np. zmiana leków, zmiana dawkowania, zachowania behawioralne, itp.). Każda istotna dla pacjenta zmiana w zaleceniach powinna skutkować wystawieniem nowego IPOM i udokumentowania zmian w zaleceniach.

Czy warunkiem zaliczenia porady kompleksowej jest wykonanie badań wskazanych w ścieżkach diagnostycznych?

Warunkiem zaliczenia porady kompleksowej jest wystawienie i przekazanie pacjentowi IPOM. Ścieżki postępowania diagnostyczno –terapeutycznego stanowią dla lekarza w pilotażu narzędzie pomocnicze w procesie podejmowania decyzji o postępowaniu terapeutyczno – diagnostycznym. Jeśli lekarz POZ potrzebuje dodatkowych informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta, żeby móc wystawić IPOM, może (ale nie musi) zlecić dodatkowe badania i/lub konsultacje specjalistyczne wymienione w załączniku 2b do ZP NFZ z dnia 16 marca br. („świadczenia realizowane po złożeniu deklaracji przystąpienia do programu Zarządzania chorobą”) zgodnie ze swoją wiedzą i codzienną praktyką (ze wsparciem lub bez ścieżek postępowania kliniczno–diagnostycznego).

Czy płatność za osobomiesiąc w programie zarzadzania chorobą następuje tylko po zrealizowaniu i sprawozdaniu do Funduszu wizyty kompleksowej?

Płatność za osobomiesiąc w programie zarządzania chorobą następuje po zakończeniu (zamknięciu) porady kompleksowej, gdzie pacjentowi został przekazany IPOM. Od następnego miesiąca naliczana jest stawka kapitacyjna.

W przypadku 1 choroby przewlekłej u jednego pacjenta można przeprowadzić 1 poradę kompleksową w ciągu roku, jeśli 2 choroby z różnych grup dziedzinowych to max. 2 porady kompleksowe, w sytuacji 3 i więcej (z różnych grup dziedzinowych), max. 3 porady w ciągu roku. Opieka koordynowana polega na tym, że pacjent uzyskuje kompleksową opiekę co oznacza, że porada kompleksowa powinna odnosić się do wszystkich schorzeń leczonych w ramach programu zarządzania chorobą (w sprawozdaniu należy wpisać jednostkę chorobową dominującą w danym momencie w procesie terapeutyczno- diagnostycznym), pacjent powinien otrzymać również jeden IPOM odnoszący się do wszystkich schorzeń leczonych w programie zarządzania chorobą.

W jaki sposób dokumentujemy wizyty edukacyjne w DMP? Czy ma to być podobny schemat formularza jak w BILANSIE?

Można wykorzystać ten sam formularz, który jest przeznaczony do bilansów. W połowie listopada br. udostępnimy formularz dedykowany DMP.

Czy pacjent który podpisał zgodę na udział w programie POZ PLUS ( zał. Nr 9 ) – miał zrobiony bilans – i został zakwalifikowany do Zarządzania Chorobą ( zał. Nr 10)– podpisuje już tylko zgodę z jednostką chorobową? Do tej pory w Ap-Pkuś wprowadzałyśmy jakby dwie zgody.

Pacjent przystępujący do DMP powinien mieć podpisane dwie zgody: zał. 9 i zał. 10. Zał. 9 wystarczy podpisać tylko raz, zał. 10 może być podpisany kilka razy, bo jest to zgoda na objęcie opieką w danej jednostce chorobowej.

Jak mamy rozliczać wizyty – opis przypadku: – pacjent jest na wizycie kończącej bilans – rozliczamy bilans wraz z badaniami w umowy bilansu ? – z bilansu wyszło że powinien być skierowany do programu zarządzania chorobą – podpisał zgodę na tej wizycie – oraz otrzymał skierowania na wykonanie badań dodatkowych z pakietu zarządzania chorobą + konsultację do specjalisty. – udzielona została również wizyta edukacyjna NALEŻY ROZLICZYĆ W RAMACH BILANSU Wszystkie powyższe odbyły się w jednym dniu – kompleksowo – chodzi nam o to żeby pacjent nie musiał codziennie przychodzić do przychodni – są to w 90% przypadków osoby aktywne zawodowo. PYTANIE – jaką wizytę rozliczamy w ramach zarządzania chorobą w tym dniu? Czy ma to być już kompleksowa wizyta (tak nam się wydaje)?Ale czy NFZ pozwoli nam rozliczyć kompleksową jeżeli nie ma wizyty wstępnej?

Jeśli na tej wizycie postawiono rozpoznanie choroby przewlekłej i wystawiono IPOM – należy rozliczyć poradę kompleksową. Jeśli na wizycie lekarz podejrzewa chorobę przewlekłą – rozlicza poradę wstępną. Wykonanie porady wstępnej pozwala na skierowanie pacjenta na badania z pakietu: świadczenia realizowane na etapie diagnozowania choroby(-ób) (faza pre DMP) – kolumny I i J załącznika 2b do Zarządzenia nr 23/2018/DAiS.

Wizyta kompleksowa to taka, na której jest postawione rozpoznanie, wystawiony IPOM oraz pacjent podpisał zgodę na przystąpienie do programu Zarządzania Chorobą. Można rozliczyć wizytę kompleksową bez wstępnej, nie zawsze jest ona potrzebna.

Dodatkowo należy rozliczyć wizytę kończącą bilans i rozliczyć badania w ewentualnym bilansie pogłębionym. Wizyta edukacyjna rozliczana jest do bilansu.

Czy możemy się posługiwać arkuszem do zarządzania chorobą tym który jest w załączniku? W wykazie dokumentów jest wzór IPOM, ale nie znalazłam arkusza do DMP, a są w nim istotne dane które trzeba zebrać podczas wywiadu z pacjentem. O ile jest to pacjent po bilansie to już mamy te dane, ale dla każdego innego potrzebujemy je wcześniej zebrać.

Nie przewidujemy formularza do DMP w takiej formie jak jest do bilansów. W połowie listopada br. będzie udostępnione miejsce w aplikacji AP-PKUŚ do odnotowywania pewnych zdarzeń podczas prowadzenia pacjenta w programie zarządzaniu chorobą. Na własne potrzeby możecie Państwo wykorzystywać dowolny formularz.

Czy pacjent który miał przeprowadzony bilans – w ramach bilansu został zakwalifikowany do wizyt dietetycznych z których korzysta, następnie został po bilansie skierowany do programu Zarządzania Chorobą – czy w programie Zarządzania Chorobą może skorzystać z następnych 3 wizyt dietetycznych? Widzimy, że te wizyty przynoszą efekty. Pacjent skierowany do ścieżki NT oraz było podejrzenie cukrzycy – nie potwierdziła się.

Pacjent powinien kontynuować wizyty dietetyczne w ramach Zarządzania Chorobą. Dla jednego pacjenta przewidziany jest cykl 3 porad specjalistycznych w ciągu 12 miesięcy od pierwszej wizyty, niezależnie od tego czy jest po bilansie czy jest już w programie Zarządzania Chorobą.

Czy podczas wizyty bilansowej np statystycznej bądź już bilansu pogłębionego może również się odbyć wizyta kwalifikacyjna do programu zarządzania chorobą?

Tak. Wtedy można sprawozdać obie wizyty jednego dnia.

Jak prowadzić i wtórnie rozliczać świadczeniobiorcę z 2 jednostkami chorobowymi wykrytymi w bilansie podstawowym? Czy musi on wyrazić 2 osobne zgody?

W przypadku potwierdzenia rozpoznania 2 chorób przewlekłych na każdą z nich pacjent musi wyrazić odrębną zgodę na każdy program zarządzania chorobą przewlekłą.

Czy w przypadku osoby, która w trakcie bilansu pogłębionego trafia do szpitala i zostaje zdiagnozowana na daną jednostkę chorobową, należy kontynuować bilans pogłębiony w kierunku innej choroby, czy wpisać tylko bilans podstawowy i pacjent wchodzi do programu zarządzanie chorobą.

Jeśli pacjent przed trafieniem do szpitala, w ramach bilansu pogłębionego WYKONAŁ zlecone badania, to po wyjściu ze szpitala może kontynuować bilans pogłębiony.

Jeśli pacjent przed trafieniem do szpitala, w ramach bilansu pogłębionego NIE WYKONAŁ zleconych badań, to po wyjściu ze szpitala może być rozliczony tylko Bilans podstawowy.

Czy pacjenta, któremu kilka lat temu rozpoznano nadciśnienie, a który od tego czasu nie leczy się można objąć badaniem bilansowym albo programem zarządzania chorobą?

Taki pacjent może mieć przeprowadzone badanie bilansowe, zgodnie z załącznikiem nr 1a, str. 2 ust. 3 (Rekrutacja) do Zarządzenia Prezesa NFZ. Na podstawie wyniku badania bilansowego może zaistnieć potrzeba włączenia pacjenta do programu zarządzania chorobą.

Czy jest opracowana dokumentacja IPOM jeżeli tak to gdzie można jej szukać?

NFZ opracował wzór IPOM. Jest udostępniony na stronie Akademii NFZ w zakładce POZ PLUS. W późniejszym etapie będzie w systemie IT.

Czy wizyta kompleksowa w zarządzaniu chorobą jest do pacjenta, czy do jednostki chorobowej?

To zależy. Pierwszy etap do jednostki chorobowej, ale ideą jest kumulowanie wizyt w przypadku zaistnienia kilku jednostek chorobowych, aby uniknąć zbyt częstego zapisywania pacjenta. Nie należy przeprowadzać więcej jednak niż 3 wizyty kompleksowe rocznie dla więcej niż 3 różnych chorób.

Czy osoba objęta zarządzaniem chorobą np. za dwie jednostki chorobowe i z jedną trafia do szpitala to czy wówczas rezygnujemy z jednej i wykazujemy tylko jedną jednostkę czy w czasie pobytu wykazujemy jedną a jak wraca to wracamy i wykazujemy dwie?

Moment trafienia i pobytu w szpitalu nie wpływa na wykazanie jednostek chorobowych.

Po wyjściu pacjenta:

A. Pacjent wypisany ze szpitala bez żadnych skierowań – kontynuuje program zarządzania chorobą, wykazujemy dwie choroby
B. Pacjent miał 1 wizytę poszpitalną w AOS – kontynuuje program zarządzania chorobą, wykazujemy dwie choroby
C. Pacjent dostał skierowanie do dalszego leczenia w AOS w zakresie jednej jednostki chorobowej – wychodzi z programu zarządzania chorobą przedmiotowej jednostki chorobowej, nadal wykazujemy drugą chorobę.

Zamknij

Kontakt

Biuro projektu POZ PLUS

koordynowana@nfz.gov.pl

Zamknij
Mapa POZ Plus
2 2 2 1 4 4 6 2 2 2 3 4 1 3 4 2

Znajdź placówkę

NZOZ Przychodnia Rodzinna Kajderowicz i Biliński w Sobótce
ul. Krótka 2/B
55-050 Sobótka

tel. 71 390 42 00

Przychodnia Lekarska Świat Zdrowia “Konsylium” w Głogowie
ul. Gwiaździsta 5a
67-200 Głogów

tel. 76 833 94 60

Kujawskie Centrum Medyczne Farma-Med
ul. Dworcowa 71
88-100 Inowrocław

tel. 52 353 59 35

Centrum Medyczne IKAR
ul. Barycka 38
86-005 Białe Błota

tel. 52 373 22 00

NZOZ „Zdrowie”s.c. Batorz
23-320 Batorz

tel. 15 874 50 70

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. w Aleksandrowie
Aleksandrów 43B
21-400 Łuków

tel. 25 633 35 55

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
ul. Sienkiewicza 10-11
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 737 75 44

Przychodnia Lekarska Świat Zdrowia “Polimedica” w Zgierzu
ul. Witkacego 2d
95-100 Zgierz

tel. 42 715 26 69

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny
ul. Stanisława Wigury 19
90-302 Łódź

tel. 42 254 96 00

Przychodnia Lekarska Świat Zdrowia “Polimedica Alfa” w Łodzi
ul. Franciszkańska 53
91-815 Łódź

tel. 42 655 05 91

Centrum Medyczne „Medinea”
ul. Rokicińska 3
95-020 Kraszew

tel. 42 235 23 24

SCANMED S.A. Kraków – Krowodrza
ul. Akademicka 5
33-332 Kraków

tel. 12 629 88 00

SCANMED S.A. Kraków – Śródmieście
ul. Rakowicka 16
31-505 Kraków

tel. 12 629 88 00

NZOZ KRAKÓW-POŁUDNIE Sp. z o.o.
ul. Szwedzka 27
30-315 Kraków

tel. 12 265 49 99

Centrum Medyczne NZOZ KROMED s.c.

Grybów
ul. Grunwaldzka 7
33-330 Grybów
tel. 18 44 08 600

Cieniawa
ul. Cieniawa 196
33-333 Cieniawa
tel. 18 44 08 600

Stróże
Stróże 270
33-331 Stróże 270
tel. 18 445 43 31

SPZZLO Warszawa–Żoliborz
ul. Karola Szajnochy 8
01-637 Warszawa

tel. 22 116 68 00

SZPZLO Warszawa-Wawer
ul.J.Strusia 4/8
04-564 Warszawa

tel. 22 590 09 24

MEDIQ Legionowo
ul. Piłsudskiego 20
05-120 Legionowo

tel. 22 774 26 40

Przychodnia Zdrowia w Mińsku Mazowieckim
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42 A
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 633 35 55

Przychodnia Zdrowia w Siedlcach
ul. Ks. Niedziałka 14
08-110 Siedlce

tel. 25 633 35 55

GRUPA ZDROWIE Przychodnia Płońsk
Henryka Sienkiewicza 7
09-100 Płońsk

tel. 22 749 10 30

Przychodnia Optima w Dytmarowie
Dytmarów 2a
48-231 Dytmarów

tel. 77 436 19 02

Przychodnia Optima w Racławicach Śląskich
ul. Zwycięstwa 60
48-250 Racławice Śląskie

tel. 77 437 65 88

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Łące
Łąka 224B
36-004 Łąka

tel. 17 772 12 65

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wysokiej Głogowskiej
Wysoka Głogowska 327
36-061 Wysoka Głogowska

tel. 17 851 63 08

Gminny Ośrodek Zdrowia w Krypnie
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne

tel. 85 716 91 40

Łomżyńskie Centrum Medyczne
ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
18-400 Łomża

tel. 86 216 65 55

COPERNICUS PL Sp. z o.o.
ul. Nowe Ogrody 1-6
80-803 Gdańsk

tel. 58 764 01 00
tel. 58 556 38 70

Przychodnia BaltiMed sp. z o.o. sp. k.
ul. Krzemowa 16
80-041 Gdańsk

tel. 58 306 91 53

Dom Medyczny „Kilińskiego”
ul. Kilińskiego 34
80-452 Gdańsk

tel. 58 763 95 00

EPIONE – Ligota
ul. Piotrowicka 68
40-723 Katowice

tel. 32 411 00 00

EPIONE – Janów
ul. Szopienicka 59
40-431 Katowice

tel. 32 411 00 00

Centrum Medyczne Graniczna
ul. Graniczna 45
40-018 Katowice

tel. 32 255 49 49

Centermed Katowice 2 Sp. z o.o.
ul. Bocheńskiego 38
40-859 Katowice

tel. 32 701 97 27

CenterMed Kielce
aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 17a
25-314 Kielce

tel. 41 344 56 60

Przychodnia Lekarska Świat Zdrowia “Elmed” w Orzynach
ul. Orzyny 32
12-120 Orzyny

tel. 89 621 15 08

Przychodnia Lekarska Medix w Wielbarku
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 1
12-160 Wielbark

tel. 89 621 81 58

Przychodnia Lekarska Świat Zdrowia “Elmed” w Pasymiu
ul. Pocztowa 3
12-130 Pasym

tel. 89 621 21 85

Kaliska Agencja Medyczna „Medix”
ul. Majkowska 13A
62-800 Kalisz

tel. 62 501 76 66

Zespół Lekarza Rodzinnego “PRO FAMILIA” w Czerwonaku
ul. Działkowa 2
62-004 Czerwonak

tel. 61 812 04 00

Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Vita” w Osieku nad Notecią
ul. Piękna 1
89-333 Osiek nad Notecią

tel. 67 286 60 27

Centrum Medyczne Scanmed Multimedis Poznań
ul. Przemysłowa 46a
61-541 Poznań

tel. 12 629 88 00

NZOZ ARS MEDICA w Sławnie
ul. Koszalińska 4
76-100 Sławno

tel. 59 844 56 20

Przychodnia Rodzinna w Bezrzeczu
ul. Górna 18b
71-221 Bezrzecze

tel. 91 818 20 10

Wróć do góry
Skip to content