Pytania i odpowiedzi

Koordynator

Zatrudnienie lekarza specjalisty w POZ

Złożenie wniosku

Zawarcie umowy

Udzielanie świadczeń

Sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń opieki koordynowanej

Finansowanie świadczeń opieki koordynowanej

Pozostałe

Zamknij

Koordynator

Czy koordynator ma mieć podany harmonogram pracy?

Tak, koordynator ma mieć podany średniotygodniowy harmonogram pracy.

Kim jest tajemniczy koordynator, kwalifikacje, wynagrodzenie, liczba pacjentów pod opieką i kto go opłaca?

Koordynator nie jest osobą tajemniczą. Koordynator to osoba realizująca określone zadania. Opis tych zadań i szczegółów znajduje się w  § 39 zarządzenia Nr 124/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w  rodzaju podstawowa opieka. Zarządzenie nie określa wymagań w zakresie wykształcenia koordynatora.

Do zadań koordynatora należy:

 • monitorowanie obiegu dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy, w tym nadzór nad jej kompletnością,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu ze świadczeniobiorcą i jego rodziną podczas procesu leczenia,
 • ustalanie terminów realizacji poszczególnych etapów opieki zdrowotnej,
 • zapewnienie komunikacji pomiędzy personelem administracyjnym a personelem medycznym podmiotu leczniczego, w którym jest zatrudniony, oraz innych świadczeniodawców zaangażowanych w proces udzielania świadczeń,
 • udzielanie informacji związanych z procesem koordynacji i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej,
 • analizowanie i udział w doborze populacji świadczeniobiorców objętych opieką do odpowiednich interwencji zdrowotnych,
 • monitorowanie realizacji Indywidualnych Planów Opieki Medycznej, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o poz,
 • promowanie profilaktyki, w tym wykonywania badań profilaktycznych przez świadczeniobiorców,
 • ustalanie terminów realizacji badań profilaktycznych dla świadczeniobiorców z grupy wiekowej osób w wieku powyżej 24 roku życia.

Jakie są zadania koordynatora profilaktyki powołanego na podstawie przepisów przed wejściem w życie Zarządzenie 124/2022/DSOZ ?

Zadania koordynatora zostały określone w oddziale 3.6 Koordynacja opieki  31.1 zarządzenia nr 160/2021/ DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30.09.2021 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (z późn. zm.).

W jaki sposób koordynator ma skrócić czas oczekiwania na poradę specjalistyczną ?

Koordynator nie skraca czasu oczekiwania na poradę specjalistyczną. Wdrożenie opieki koordynowanej zmniejsza zapotrzebowanie na liczbę porad specjalistycznych w zakresie AOS. Tym samym zwiększy się do nich dostępność. Dodatkowo koordynator realizując zadania związane  z budowaniem relacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces leczenia pacjenta  poprzez ustalanie terminów realizacji poszczególnych etapów opieki zdrowotnej, porządkuje ścieżkę pacjenta w systemie opieki zdrowotnej.

Czy koordynatorem może zostać pracownik nie posiadający wykształcenia medycznego ? Rejestratorka, asystentka medyczna?

Tak. W chwili obecnej nie określonych kwalifikacji koordynatora.

W nawiązaniu do mojego pytania. W zarządzeniu 124/2022/DOZ par 39 ust 2. zadania koordynatora zostały zmienione. Czy koordynatora profilaktyki dotyczy tylko 1 pkt ? W poprzednim zarządzeniu ten zakres był szerszy.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 124/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń  opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna dla realizacji zadań wykonywanych przez koordynatora, związanych z budowaniem relacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces profilaktyki, należy w szczególności:

 • promowanie profilaktyki, w tym wykonywania badań profilaktycznych przez świadczeniobiorców,
 • ustalanie terminów realizacji badań profilaktycznych dla świadczeniobiorców z grupy wiekowej osób w wieku powyżej 24 roku życia.

Czy koordynatora wykazujemy w personelu?

Tak, jednocześnie zaznaczam, że koordynator to odrębny zakres świadczeń: koordynacja opieki – zadania koordynatora.

Koordynator (jak teraz usłyszałem) nie jest pracownikiem medycznym – zajmuje się administrowaniem procesu koordynacji. W jaki sposób ma prowadzić dokumentacje swojej działalności ? Jakie przepisy to regulują?

Zadania koordynatora zostały określone w zarządzeniu Nr 124/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. NFZ nie wymaga  prowadzenia  dokumentacji przez koordynatora.

Zatem, pomimo nieco wyższej stawki za pacjenta koordynator drugi jest gorzej wynagradzany. Dlaczego?

W świadczeniach z budżetu powierzonego opieki koordynowanej nie ma koordynatora pierwszego, ani drugiego. Wynagrodzenie koordynatora ustala jego pracodawca.

Czy mając Koordynatora w ramach umowy w POZ, zajmującego się programami profilaktycznymi możemy zgłosić drugiego Koordynatora wchodząc w OK?

Rozliczenie stawki na koordynatora profilaktyki oraz stawki na koordynatora opieki jest alternatywne, tzn. nie można rozliczać ich jednocześnie.

Zamknij

Zatrudnienie lekarza specjalisty w POZ

Czy Lekarz, który jest zatrudniony w POZ „do pomocy”, a nie zbiera deklaracji w POZ bo nie ma uprawnień zgodnie z ustawą o POZ może realizować wizyty wstępną i kompleksową i opracowywać plan leczenia?

Lekarz, który nie zbiera deklaracji wyboru w POZ a jest wykazy w umowie do realizacji świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna może realizować wizyty wstępną i kompleksową oraz opracowywać plan leczenia.

Czy lekarz internista, który przepracował w oddziale kardiologii więcej niż 5 lat może świadczyć usługi konsultanta kardiologicznego musi mieć 2gi stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, czy wystarczy 1-ka z interny?

Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 15 września 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki koordynowanej w POZ (Dz. U. z 2022 r. poz 1965) określającym uprawnienia do realizacji świadczeń w budżecie powierzonym opieki koordynowanej dla poszczególnych zakresów musi być specjalistą chorób wewnętrznych, czyli z II stopniem specjalizacji.

Zamknij

Złożenie wniosku

Czy wniosek składamy na zakres lekarza POZ wraz zakresami?

Wniosek uzupełniający na zakres – świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej mogą składać świadczeniodawcy posiadający umowę w rodzaju POZ w zakresie: świadczenia lekarza POZ.

Czy specjalistów wystarczy zamieścić na SZOI ? Czy musi być zamieszczona umowa ze specjalistą?

Do oferty na zakres świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej należy wykazać lekarzy specjalistów zgodnie z kwalifikacjami wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1965). W przypadku zawarcia umowy na podwykonawstwo do składanego wniosku należy dołączyć kopie/skan stosownej umowy.

Czy można podpisać umowę z innym sp zoz, którzy posiadają np. kardiologa, czy tylko z lekarzem?

Tak można, taka umowa jest umową podwykonawstwa.

Kto potwierdza prawidłowość kompetencji lekarza specjalisty? Czy lekarz z 5-letnim doświadczeniem na oddziale nadciśnienia tętniczego i zaburzeń metabolicznych może udzielać świadczeń kardiologicznych? Nie posiada specjalizacji z kardiologii, a z chorób wewnętrznych?

Tak jest to możliwe -potwierdzenie z oddziału na którym pracuje lekarz.

Czy można podpisać umowę z lekarzem który przyjmuje prywatnie?

Tak.

Czy specjalistów np. kardiologa dodajemy pod komórkę „lekarza podstawowej opieki zdrowotnej” czy musimy mieć otwartą osobną komórkę poradni kardiologicznej?

Jeśli jest to kardiolog zatrudniony u świadczeniodawcy POZ – to lekarza specjalistę należy wykazać pod komórką podstawowej opieki zdrowotnej. Nie ma potrzeby tworzenia osobnej komórki organizacyjnej.

Czy jako nośnik elektroniczny z ofertą dopuszczalny jest pendrive?

Nośnik elektroniczny, na którym został przygotowany wniosek ma spełniać określone warunki. Należy zapisać wniosek elektroniczny na nośniku elektronicznym, z opisem zawierającym następujące informacje:

 • wyraz: „wniosek”,
 • nazwę i adres wnioskującego,
 • kod i przedmiot postępowania.

Czy ofertę składamy na Gabinet Lekarza POZ ?

Wniosek na nowy zakres świadczeń w budżecie powierzonym opieki koordynowanej składa się poprzez rozszerzenie dotychczasowej umowy, która zawiera zakres: świadczenia lekarza POZ.

Czy zatrudnionego dietetyka trzeba wpisać do SZOI?

Tak, należy go wykazać jako osobę udzielająca świadczeń.

Czy specjalistów kardiologa, diabetologa, endokrynologa czy dietetyka oraz sprzęt specjalistyczny wprowadzamy do komórki POZ czy zaciągamy do oferty całą komórkę np. poradnię specjalistyczną z lekarzem i sprzętem?

Przy podwykonawstwie „zaciągamy” całe poradnie jako podwykonawców.

Czy personel, który będzie udzielał świadczeń w ramach opieki koordynowanej i chcemy go zgłosić, należy dodać do komórki udzielającej świadczeń w ramach umowy POZ tj. np. Poradni POZ dla dzieci i dorosłych z grafikiem średniotygodniowy przed wygenerowaniem profilu świadczeniodawcy i importem do aplikacji konkursowej NFZ-KO i mogą to być np. specjaliści, którzy udzielają świadczeń w ramach AOS w tym samym podmiocie leczniczym?

Tak, jednak należy pamiętać, że nie mogą oni udzielać konsultacji jednoczasowo w POZ i AOS.

Jeśli dietetyk nigdy nie miał kontaktu z NFZ czy aby dodać go do oferty musi ona założyć konto na SZOI i tam uzupełnić dla nas podwykonawstwo?

Tak, powinna założyć konto na SZOI i tam uzupełnić dla państwa podwykonawstwo.

Jeżeli mamy taką sytuację, podmiot przystępuje do POZ-OK np. w kardiologiczną ścieżkę i ma sytuację:
1. lekarza specjalistę ma u siebie
2. badania jako podwykonawca
co wykazujemy w PŚ/SZOI?
1. lekarza w potencjale podmiotu
2. umowa podwykonawcza, ale czy sprzęt musi być uwidoczniony we wniosku?

Świadczeniodawca powinien zaktualizować na portalu świadczeniodawcy/SZOI o informacje dotyczące nowego zakresu świadczeń dotyczące:

 • personelu medycznego, który będzie realizował świadczenia w jednostkach organizacyjnych świadczeniodawcy, np. dietetyk czy lekarz specjalista np. kardiolog itp.
 • sprzętu niezbędnego do realizacji nowych świadczeń,
 • oraz dodajemy podwykonawcę

Dużo wątpliwości budzi sposób umieszczania we wniosku podwykonawcy, jego komórki i personelu – potrzeba jednolitych wytycznych dla świadczeniodawców i OW NFZ.

Podwykonawcy mają być zgłaszani we wnioskach.

Lekarz POZ posiadający specjalizację potrzebną do koordynacji może złożyć wniosek bez dodatkowego specjalisty w tej dziedzinie – niektóre OW NFZ nie chciały się na to zgodzić.

Lekarz POZ posiadający specjalizację wymienioną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1965), niezbędną do realizacji świadczeń w ramach budżetu powierzonego opieki koordynowanej może złożyć wniosek na ten zakres świadczeń w poz.

Zamknij

Zawarcie umowy

Czy można zawrzeć umowę na opiekę koordynowaną w 1 dziedzinie np., pulmonologii?

Tak, można zawrzeć umowę na opiekę koordynowana tylko w jednej dziedzinie.

Czy można wejść w KO bez zatrudniania specjalistów jeśli chcemy wejść tylko w profil krążeniowy i lekarz pracujący w POZ potrafi samodzielnie takiego pacjenta prowadzić, lekarz jest internista

Aby móc realizować zakres świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej należy spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r.  zmieniającego  rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1965).

Czy jako POZ bez lekarzy specjalistów i bez większości sprzętów potrzebnych do badań w ramach budżetu możemy zawrzeć umowy z prywatna praktyka specjalistyczna, czy mogą być to poradnie?

Można zawrzeć umowę z każdym podmiotem, który posiada rejestr jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, jak również z tym,  który nie ma umowy z NFZ.

Jaki sens ma podawanie daty otwarcia i uzyskania specjalizacji?

Aby stwierdzić czy lekarz posiada wymagane kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r.  zmieniającym  rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1965) .

Czy podpisanie takiej umowy jest obligatoryjne dla każdego POZ?

Rozszerzenie umowy o zakres świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej jest dobrowolne.

Czy wartość budżetu powierzonego otrzymuję przed podpisaniem umowy?

Można taką informacje uzyskać w macierzystym NFZ.

Zamknij

Udzielanie świadczeń

Czy konsultacje pomiędzy pacjentem a lekarzem specjalistą mogą odbywać się w formie teleporady?

Zastosowanie ma Rozporządzenie MZ z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2022. poz. 1194).

Ile się może odbyć konsultacji lekarz specjalista-pacjent w zarządzeniu nr 124 nic nie pisze na ten temat?

W zależności od potrzeby. Zarządzenie nie wprowadza limitów konsultacji pacjent – lekarz specjalista

A co z poradą wstępną przed kompleksową?

Porada wstępna realizowana jest w ramach stawki kapitacyjnej lekarza poz z niezbędnymi badaniami diagnostycznymi.
Dopuszcza się rozliczenie badań diagnostycznych określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia MZ w celu rozpoznania lub wykluczenia choroby przewlekłej z budżetu powierzonego opieki koordynowanej zleconych w trakcie porady wstępnej, zgodnie z zawartą umową.
Porada wstępna może być udzielona pacjentowi, który wcześniej nie był zdiagnozowany ani nie leczył się na tą chorobę przewlekłą i powinna być sprawozdana z jednostką chorobową Z03.

Co jeśli w zasobach lekarzy poz posiadamy diabetologa? Czy może on świadczyć umowę również specjalisty? Czy musimy szukać innego (co byłoby niezrozumiałe)?

Może być „2w1” – czyli wykonywać świadczenia jako lekarz POZ i jako specjalista diabetolog. Wyklucza się rozliczenie konsultacji lekarz poz – lekarz specjalista, przez lekarza poz posiadającego kwalifikacje lekarza specjalisty, o którym mowa w załączniku nr 6 rozporządzenia MZ, zgłoszonego do harmonogramu zasoby stanowiącego załącznik do umowy, w odniesieniu do zadeklarowanych do niego świadczeniobiorców.

W jakiej formie ma powstać zlecenie na konsultację pacjent-lekarza specjalista ? Jak skierowanie do specjalisty?

Wystarczy informacja w IPOM. Może to być zlecenie wewnętrzne. Sposób organizacji opieki koordynowanej zależy od świadczeniodawcy.

Jak często można powtarzać badania pacjentowi? Np. Holter

To ustala lekarz POZ sprawujący opiekę nad pacjentem.

Czy na poradzie wstępnej zlecamy badania z zakresu opieki koordynowanej, czy też na poradzie wstępnej oceniamy badania zlecone na zwykłej poradzie?

Badania diagnostyczne można rozliczyć w ramach:

 • porady wstępnej – wszystkie badania zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych w tym badania z budżetu powierzonego opieki koordynowanej w zakresie jaki oferuje świadczeniodawca dla pacjentów z podejrzeniem choroby przewlekłej, w tym zlecone w jej trakcie (należy sprawozdać badania do rozliczenia po uzyskaniu wyników, jeżeli podejrzenie choroby się nie potwierdzi).
 • porady kompleksowej dla pacjentów z chorobą przewlekłą – wszystkie badania, konsultacje i porady zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych w tym świadczenia z budżetu powierzonego opieki koordynowanej w zakresie jaki oferuje świadczeniodawca.
 • porady lekarza poz stanowiącej poradę kontrolną realizacji IPOM dla pacjentów z chorobą przewlekłą objętych opiekę koordynowaną.

Jeśli lekarz rodziny zleci konsultacje u kardiologa, czy ten może zlecić badanie np. na Holtera RR czy próbę wysiłkową?

Co do zasady, budżetem powierzonym zarządza lekarz POZ. Zasady wzajemnej współpracy, w tym sposób i zakres zlecania diagnostyki, przekazywania wyników badań i konsultacji, wymiana dokumentacji medycznej, itp. powinna zostać ustalona wewnętrznie pomiędzy lekarzem poz, a lekarzem specjalistą.

Czy po poradzie wstępnej możemy zrobić poradę dietetyczną jak wyjdzie nam stan przedcukrzycowy a nie cukrzycę ?

Nie można. Poradę dietetyczną można rozliczyć pacjentowi z postawionym rozpoznaniem choroby przewlekłej, który został włączony do opieki koordynowanej w poz.

Na jakich skierowaniach wypisywać skierowania na badania specjalistyczne, np. próbę wysiłkową, czy badanie Holterowskie? Czy można skierować do każdej placówki celem wykonania badania ?

Świadczeniodawca, który nie zapewnia we własnym zakresie wymaganych do realizacji opieki koordynowanej badań diagnostycznych powinien zawrzeć stosowną umowę z podwykonawcą, który będzie wykonywał te badania na rzecz świadczeniodawcy. Sposób kierowania na badania powinien być ustalony pomiędzy świadczeniodawca, a podwykonawcą. Świadczeniodawca finansuje wykonanie badań u podwykonawcy z budżetu powierzonego opieki koordynowanej zgodnie z zawartą w tym zakresie umową z Funduszem.

Czy OK może obejmować pacjentów poniżej 18 r.ż.?

Nie. Opieka koordynowana w poz skierowana jest do osób dorosłych w wieku powyżej 18 r. ż.

Czy porady edukacyjne/dietetyczne będą przedłużać 3.2 ?

Nie.

Czy dla pacjenta z podejrzeniem choroby przewlekłej, można wykonać poradę kompleksową?

Nie można, porada kompleksowa jest przeznaczona dla pacjenta z rozpoznaną chorobą przewlekłą

Proszę o informację kto ma stworzyć IPOM dla pacjenta, lekarz czy koordynator ? W jakiej formie przygotować IPOM pod kątem sprawozdawczości dla NFZ ?

Plan opieki pacjenta (IPOM ) opracowuje lekarz poz . Schemat IPOM HL7 CDA został opracowany przez CeZ i jest dostępny w gabinet.gov.pl. Na stronie CeZ jest także dostępna jest dokumentacja integracyjna (https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/di-ipom) umożliwiająca dostosowanie własnego systemu informatycznego świadczeniodawcy do obsługi elektronicznej wersji IPOM

W ramach jakiej porady, wykazujemy wykonane badania diagnostyczne?”

Badania diagnostyczne można rozliczyć w ramach:

 • porady wstępnej – wszystkie badania zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych w tym badania z budżetu powierzonego opieki koordynowanej w zakresie jaki oferuje świadczeniodawca dla pacjentów z podejrzeniem choroby przewlekłej, w tym zlecone w jej trakcie (należy sprawozdać badania do rozliczenia po uzyskaniu wyników, jeżeli podejrzenie choroby się nie potwierdzi)
 • porady kompleksowej dla pacjentów z chorobą przewlekłą – wszystkie badania, konsultacje i porady zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych w tym świadczenia z budżetu powierzonego opieki koordynowanej w zakresie jaki oferuje świadczeniodawca.
 • porady lekarza poz stanowiącej poradę kontrolną realizacji IPOM dla pacjentów z chorobą przewlekłą objętych opiekę koordynowaną.

Jak często musi przyjmować specjalista? Np. endokrynolog?

Harmonogram przyjmowania pacjentów przez specjalistę powinien być uzgodniony z lekarzem poz i być dostosowany do potrzeb zdrowotnych pacjentów objętych opieką koordynowaną u świadczeniodawcy,

Ale forma skierowania, tak jak do tej pory na skierowaniach np. do poradni specjalistycznej, czy na endoskopię ?

Opieka koordynowana jest realizowana wewnątrz POZ, tzn. nawet jeśli jest podwykonawca, to rozlicza to POZ – nie potrzeba zatem skierowań, chyba że Państwo ustalicie sobie jakieś wewnętrzne skierowanie. Co do zasady – wystarczy zapis w IPOM. Jeśli specjalista jest w personelu POZ – ma dostęp do dokumentacji, jeśli nie (jest podwykonawcą) – powinniśmy ustalić zasady przekazania informacji o pacjencie kierowanym na konsultację.

Czy można rozliczyć koszty badań podczas pierwszej porady kompleksowej?

Tak. Celem wizyty kompleksowej jest ocena aktualnego stanu zdrowia pacjenta oraz określenie dalszego planu diagnostyczno – terapeutycznego . Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1965 )porada kompleksowa obejmuje:

 • wywiad;
 • badanie przedmiotowe;
 • analizę wyników badań i stosowanego leczenia;
 • zalecenie niezbędnych konsultacji specjalistycznych oraz badań diagnostycznych;
 • opracowanie „Indywidualnego Planu Opieki Medycznej.

Czy badania z OK można zlecić tylko podczas porady wstępnej? Czym ona się różni od zwykłej porady?

Porada wstępna realizowana jest w celu potwierdzenia bądź wykluczenia wstępnego rozpoznania choroby przewlekłej, określonej w załączniku nr 20 do zarządzenia Nr 124/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka. Porada wstępna umożliwia rozliczenie diagnostyki choroby objętej zakresem świadczeń w budżecie powierzonym opieki koordynowanej.

Czy dietetyk musi mieć ukończone studia 2 stopnia czy może to być osoba posiadająca ukończony odpowiedni kurs?

Kwalifikacje dietetyka określone zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1965) czyli:

 • ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskaniu tytułu zawodowego dietetyka lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyka
 • lub ukończenie technikum lub szkoły policealnej i uzyskaniu tytułu zawodowego technika technologii żywienia w specjalności dietetyka
 • lub tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku dietetyka
 • lub rozpoczęcie przed dniem 7 października 2007 r. studiów wyższych o specjalności dietetyka obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskaniu tytułu magistra
 • lub rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskaniu tytułu magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku

Jeśli lekarz nie potrzebuje konsultacji ze specjalistą to nie musi tego robić? To jest obligatoryjne?

O konsultacji z lekarzem specjalistą jak również o prowadzonych poradach edukacyjnych czy badaniach diagnostycznych decyduje lekarz prowadzący diagnostykę i leczenie pacjenta w podstawowej opiece zdrowotnej. Warunkiem koniecznym jest wykonanie u pacjenta porady kompleksowej.

Czy do opieki koordynowanej może dołączyć pacjent, który ma stwierdzoną chorobę przewlekłą, np. I10 (nadciśnienie) i w związku z tą chorobą prowadzić dalszą diagnostykę/leczenie pacjenta?

Tak

Czy pielęgniarka na poradzie wstępnej może zlecić badania krwi?

Poradę (wizytę) wstępną wykonuje lekarz POZ.

Czy dietetyk może udzielać teleporad? Czy tylko osobiście. I w sumie czy lekarze specjaliści konsultujący też mogą udzielać teleporad.

Zastosowanie ma Rozporządzenie MZ z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2022. poz. 1194).

Czy dostępność personelu = dostępność w POZ?

Tak.

Czy porada kompleksowa może stanowić sam IPOM?

IPOM to zalecenia. One są efektem wizyty – badania i wywiadu oraz analizy wyników.

Jeśli w POZ pracuje diabetolog, to czy może pełnić rolę specjalisty w opiece koordynowanej?

Tak, ale nie dla swoich pacjentów. Wyklucza się rozliczenie konsultacji lekarz poz – lekarz specjalista, przez lekarza poz posiadającego kwalifikacje lekarza specjalisty, o którym mowa w załączniku nr 6 rozporządzenia MZ, zgłoszonego do harmonogramu zasoby stanowiącego załącznik do umowy, w odniesieniu do zadeklarowanych do niego świadczeniobiorców.

W jaki sposób można potwierdzić, że lekarz POZ skonsultował się z lekarzem specjalistą?

Poprzez wpis w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta

Jakie będą terminy teleporad lekarza POZ ze specjalistą?

Organizacja opieki jest po stronie Podmiotu realizującego świadczenia w ramach budżetu powierzonego opieki koordynowanej.

Było wcześniej napisane, że jeśli pacjent potrzebuje specjalistycznych badań poza budżetem pozostaje pacjentem lekarza specjalisty ? Na jakiej ma to odbywać się zasadzie, skierowania ? Jest kolejkowanie pacjentów do poradni specjalistycznych.

Tak jak do tej pory – wymagane jest skierowanie do lekarza specjalisty.

Czy pacjent w opiece koordynowanej też musi mieć poradę lekarską co 3 m-ce aby zachować współczynnik 3,2? Czy wystarcza 1x/rok porada kompleksowa?,

Zasady co do utrzymania w poz współczynnika 3.2 nie zmieniły się.
W przypadku objęcia opieką świadczeniobiorców chorych przewlekle, w ramach deklaracji wyboru lekarza poz, zgodnie z jednostkami chorobowymi określonymi w części I załącznika nr 20 do zarządzenia, zastosowanie współczynnika korygującego, odbywa się z zastosowaniem następujących zasad:
1) liczba porad lekarza poz udzielonych osobom z powodu choroby, o której mowa w części I załącznika nr 20, nie może być mniejsza niż jedna przypadająca na 3 kolejne okresy sprawozdawcze;
2) udzielenie osobie świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z powodu choroby, o której mowa w pkt 1, powoduje wstrzymanie rozliczenia stawki kapitacyjnej współczynnikiem 3.2 na 12 kolejnych okresów sprawozdawczych, liczonych od daty udzielenia tego świadczenia;
3) podstawę prowadzonej przez Oddział Funduszu weryfikacji w zakresie wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 2, stanowią raporty z udzielonych porad, złożone przez świadczeniodawców ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w związku z leczeniem cukrzycy, przewlekłych chorób układu krążenia lub tarczycy.

Co mamy rozumieć przez konsultacje dietetyczne? Czy to edukowanie pacjenta w danej dziedzinie? Czy przygotowanie diety ?

Na pierwszej wizycie dietetyk powinien ocenić potrzeby pacjenta i ustalić w jakim zakresie pacjent wymaga edukacji w zakresie żywienia.

Czy żeby realizować opiekę koordynowaną musimy mieć zatrudnionego dietetyka? Czy porady dietetyczne może realizować np.: pielęgniarka.

Pielęgniarka nie posiada uprawnień zawodowych dietetyka, zatem musi być zatrudniony dietetyk, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1965).

W prezentacji była mowa, że nie może świadczyć porad lek POZ, – lekarz specjalista. Czyli może świadczyć porady lekarz specjalista?

Wyklucza się rozliczenie konsultacji lekarz poz – lekarz specjalista, przez lekarza poz posiadającego kwalifikacje, o których mowa w załączniku nr 6 do rozporządzenia MZ, w odniesieniu do zadeklarowanych do niego świadczeniobiorców.

Czy badania z budżetu powierzonego i konsultacje specjalistyczne sprawozdajemy w momencie realizacji czy w trakcie kolejnej wizyty u lekarza poz?

Sprawozdajemy na następnej wizycie po uzyskaniu wyników badań i konsultacji specjalistycznych

Porada wstępna może mieć rozpoznanie Z03. A badania diagnostyczne wymagają kodów icd10 dot. podejrzenia danego schorzenia czy również Z03 będzie rozliczone ?

Nie ma kodów ICD-10 „podejrzenie astmy”, a dopóki nie ma rozpoznania, nie wpiszemy przecież J45. A zatem wpisujemy Z03,

Posiadając POZ oraz umowę w ramach AOS na kardiologa , diabetologa , pulmonologa . Mając pacjentów leczących się np. u lekarza kardiologa jednocześnie zadeklarowanego w moim POZ . Czy mogę objąć go opieka koordynowaną? Jednocześnie czy pacjent może korzystać z kardiologa w ranach AOS?

Jeśli lekarz prowadzący pacjenta w poz uznaje, że pacjent wymaga dalszego leczenia w ramach AOS to oczywiście powinien wydać pacjentowi odpowiednie skierowanie do poradni, gdzie pacjent jest leczony.

Co, jeśli ten plan nie zostanie wykonany np. z powodu utrudnionego dostępu do specjalistów ?

Za organizację realizacji świadczeń w poz odpowiada świadczeniodawca, w tym świadczeń w ramach świadczeń z budżetu powierzonego opieki koordynowanej. Dlatego taka sytuacja nie powinna zaistnieć.

Czy jeśli nie zgłosiłam się do opieki koordynowanej, bądź zgłosiłam inny zakres tej opieki mogę zlecić badania z funduszu powierzonego z innego zakresu opieki koordynowanej w diagnostyce wstępnej?

W diagnostyce wstępnej w ramach świadczeń budżetu powierzonego opieki koordynowanej można realizować te badania, o które został rozszerzony wniosek.

Jak często i ile godzin powinien być w przychodni specjalista np. endokrynolog dla populacji 5 tysięcy.

Organizacja udzielania świadczeń opieki koordynowanej w budżecie powierzonym POZ pozostaje we właściwościach realizatora świadczeń.

Czy tego samego pacjenta możemy diagnozować jednocześnie w więcej niż 1 ścieżce w ramach OK?

Tak, można diagnozować więcej zakresów na podstawie zawartej umowy.
Świadczenia opieki koordynowanej dotyczą diagnostyki i leczenia:

 • nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca oraz migotania przedsionków lub
 • cukrzycy, lub
 • astmy oskrzelowej i przewlekłej choroby obturacyjnej płuc, lub
 • niedoczynności tarczycy oraz diagnostyki guzków pojedynczych i mnogich tarczycy.

Diagnozujemy pacjenta w POZ w ramach opieki koordynowanej, następnie przechodzimy do dalszych etapów w tym porady kompleksowej, a jednocześnie pacjent diagnozuje chorobę w AOS odrębnie w innej placówce (POZ nie ma wiedzy na ten temat) – czy w związku z tym nie dojdzie do koincydencji świadczeń i mamy pewność, że świadczenia jednostkowe zostaną rozliczone?

Nowy zakres świadczeń nie wyklucza korygowania współczynnikiem 3,2 stawki kapitacyjnej dla pacjentów z chorobami przewlekłymi co oznacza, że:
Budżet powierzony opieki koordynowanej oraz współczynnik 3,2 to współistniejące finasowanie świadczeń udzielanych przez lekarza poz w ramach umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
Należy pamiętać o przyjętych zasadach:

 • liczba porad lekarza poz udzielonych osobom z powodu choroby, o której mowa w części I załącznika nr 20 do zarządzenia Nr 79/2022/DSOZ Prezesa NFZ (z późn. zm.), nie może być mniejsza niż jedna przypadająca na 3 kolejne okresy sprawozdawcze,
 • udzielenie osobie świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z powodu choroby przewlekłej, powoduje wstrzymanie rozliczenia stawki kapitacyjnej współczynnikiem 3,2 na 12 kolejnych okresów sprawozdawczych, liczonych od daty udzielenia tego świadczenia,
 • udzielenie porady w AOS nie powoduje ograniczenia w realizacji opieki koordynowanej w poz.

Czy w ramach OK pacjent może korzystać z diagnostyki z zakresu kardiologii jak i np. pulmonologii? Czy wtedy należy się 1 wizyta kompleksowa?

Tak jedna wizyta kompleksowa dla pacjenta, niezależnie od liczby schorzeń.

Czy można konsultować np. u kardiologa pacjenta z astmą oskrzelową z powodu choroby innej niż występująca w opiece koordynowanej?

Nie można. W rozporządzeniu MZ podano zakres schorzeń przewlekłych objętych budżetem powierzonym opieki koordynowanej.

Czy pacjent ze ścieżki np. kardiologicznej może mieć wykonywane świadczenia z innych ścieżek przy podejrzeniu np. choroby tarczycy czy POCHP? Czy wystarczy wpis w IPOM i rozliczenie przy poradzie POZ, czy to ma być porada wstępna a może dowolna porada? (teraz NFZ Z03 po poradzie kompleksowej odrzuca).

Pacjent może mieć wykonane badania i konsultacje z innych ścieżek pod warunkiem , że świadczeniodawca ma je zakontraktowane. Nie można rozliczyć badań ze ścieżki, której nie ma w umowie. Po wykonaniu porady kompleksowej pacjent ma prawo do innych wizyt i dalszej diagnostyki w ramach poz i świadczeń gwarantowanych o których mowa w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 po. 540 z późn. zm).

Pacjent z nadciśnieniem ma podejrzenie zmian tarczycy wykonane badania ze ścieżki tarczycowej nie potwierdziły schorzenia tarczycy – wykonujemy poradę kompleksową w nadciśnieniu i rozliczamy badania tarczycy? Czy wykonujemy poradę wstępną w zakresie tarczycy i poradę kompleksową w zakresie nadciśnienia? Na dziś system NFZ odrzuca poradę kompleksową i wstępną jednego dnia.

Co do zasady porada kompleksowa jest porada holistyczną i nie ma potrzeby wykonywania w tym samym dniu porady wstępnej.

Dzieci w opiece koordynowanej – dlaczego NFZ odrzuca porady kompleksowe skoro rozporządzenie nie wyklucza dzieci z opieki koordynowanej (oprócz BAC tarczycy)?

Opieka koordynowana jest adresowana dla osób powyżej 18 r.ż.

Kto może wykonywać świadczenia lekarza POZ i pielęgniarki POZ w ramach opieki koordynowanej – czy ten kto spełnia wymogi ustawowe? Czy ten do kogo zadeklarowany jest pacjent? Czy dowolna osoba w POZ zgłoszona do NFZ?

Wymogi kwalifikacyjne podane są w rozporządzeniu MZ z dnia 19 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2022 poz. 1965),tj. są to osoby zgłoszone we wniosku o rozszerzenie umowy o budżet powierzony opieki koordynowanej.

Czy wytworzoną dokumentację z realizacji porady dietetycznej traktować jako dokumentację medyczną z wszystkimi tego konsekwencjami?

Tak, porada dietetyczna jest świadczeniem medycznym.

Czy porady dietetyka to zdarzenia medyczne?

Tak.

Kto odpowiada za poprawność określenia poziomu refundacji na recepcie w sytuacji, kiedy to inny podmiot leczniczy udziela na zasadzie podwykonawstwa konsultacji specjalistycznej, w ramach której wystawi receptę na lek refundowany? Czy nie wystawi recepty?

Za poprawność określenia poziomu refundacji na recepcie jest odpowiedzialny lekarz udzielający świadczenia, który ma uprawnienia do wystawiania recept refundowanych.

Podmioty bez umowy w zakresie pielęgniarki POZ powinny wskazać do realizacji koordynacji pielęgniarkę ze swoich zasobów o uprawnieniach takich jak są wymagane w ustawie dla pielęgniarki POZ lub podpisać umowę podwykonawstwa z podmiotem, który ma taką pielęgniarkę w swojej strukturze. Może również wystąpić o rozszerzenie umowy o zakres pielęgniarki POZ.

Tak

Jeżeli pacjent ma już stwierdzoną jedną chorobę przewlekłą, a podejrzewamy u niego chorobę z innego zakresu Opieki Koordynowanej, to czy należy zacząć od porady wstępnej i potem, w razie rozpoznania nowej choroby, przeprowadzić poradę kompleksową na obie choroby, czy w razie niepotwierdzenia drugiej choroby – tylko na jedną chorobę? Czy na odwrót, najpierw przeprowadzić poradę kompleksową na jedną ścieżkę a potem wstępną poradę na drugą chorobę i ewentualnie aktualizować Indywidualny Plan Opieki Medycznej?

 • porada wstępna realizowana jest w ramach stawki kapitacyjnej lekarza poz z niezbędnymi badaniami diagnostycznymi w celu potwierdzenia bądź wykluczenia wstępnego rozpoznania choroby przewlekłej. Może być udzielona pacjentowi, który wcześniej nie był zdiagnozowany ani nie leczył się na chorobę przewlekłą. Powinna być sprawozdana z diagnozowaną jednostką chorobową (kod Z03). Porada wstępna nie zawsze kończy się rozpoznaniem choroby przewlekłej i realizowaniem porady kompleksowej z Indywidualnym Planem Opieki Medycznej (udostępnionym w indywidualnej dokumentacji pacjenta). Umożliwia rozliczenie prowadzonej diagnostyki choroby objętej opieką koordynowaną, w przypadku jeśli wstępne podejrzenie się nie potwierdzi,
 • porada kompleksowa przeznaczona jest dla pacjentów, u których już rozpoznano chorobę przewlekłą i zawiera wszystkie badania, konsultacje i porady zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w tym świadczenia z budżetu powierzonego opieki koordynowanej w zakresie jaki oferuje świadczeniodawca, zgodnie z podpisaną umową na określoną specjalistyczną grupę dziedzinową. Finansowana jest raz w roku i zawiera Indywidualny Plan Opieki Medycznej, który powinien być aktualizowany w zależności od aktualnego stanu zdrowia pacjenta.

Kolejność udzielania porad jest wynikiem i kolejnością rozpoznawanych problemów zdrowotnych pacjenta, zatem oba warianty są prawidłowe.

Czy jeżeli po wystawieniu porady kompleksowej i IPOM-u wystąpi nowe schorzenie, czy jest możliwość edytowania IPOM-u? Czy zachodzi konieczność wystawienia nowego? Czy należy wystawić poradę kompleksową (bezpłatności NFZ), czy może raczej poradę kontrolną?

W celu zachowania ciągłości i kompletności informacji o pacjencie nie zalecane jest tworzenie za każdym razem nowego Indywidualnego Planu Opieki Medycznej (IPOM) po każdej wprowadzonej zmianie. IPOM można modyfikować dowolną liczbę razy np. dodając nowe dane czy schorzenie, aktualizować opis stanu zdrowia czy nową ordynację lekową. Porada kompleksowa jest jedną z możliwości wprowadzania zmian w IPOM, podobnie jak w dotychczas prowadzonej dokumentacji medycznej pacjenta.

Czy lekarz poz może udzielić porady edukacyjnej?

Tak, może udzielić porady edukacyjnej. Porady edukacyjne wykonywane są przez lekarza lub pielęgniarkę poz.

Czy lekarz poz, w dniu udzielenia porady kontrolnej, może pacjentowi udzielić porady edukacyjnej i ją rozliczyć?

Tak można, jednak wcześniej powinna być zrealizowana wizyta kompleksowa i ustalony z pacjentem Indywidualny Plan Opieki.

Czy porada edukacyjna udzielona przez lekarza poz wykazanego w umowie na realizacji świadczeń POZ, spełnia kryteria porady kontrolnej tj. nie mniej niż jedna przypadająca na 6 kolejnych okresów sprawozdawczych?

Porada edukacyjna nie spełnia kryteriów porady kontrolnej.

Czy lekarz specjalista będący lekarzem poz, wykazany w umowie na realizację Świadczeń w zakresie POZ, udzielający porady specjalistycznej (pacjent – specjalista) może w tym samym dniu udzielić pacjentowi porady edukacyjnej?

 • lekarz poz może udzielić porady edukacyjnej w tym samym dniu, w którym lekarz specjalista udzielał konsultacji specjalistycznej,
 • lekarz specjalista będący lekarzem poz udzielający konsultacji w trybie pacjent lekarz specjalista nie udziela porady edukacyjnej.

Czy lekarz poz podczas porady kompleksowej może udzielić pacjentowi porady edukacyjnej i rozliczyć obydwie porady?

 • porada edukacyjna udzielana jest jako następstwo porady kompleksowej, podczas której ustala się z pacjentem Indywidualny Plan Opieki Medycznej,
 • edukacja zdrowotna co do zasady jest poradą odrębną o innym charakterze niż porada kompleksowa,
 • tak, podczas porady kompleksowej może udzielić pacjentowi porady edukacyjnej i rozliczyć obydwie porady.
Zamknij

Sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń opieki koordynowanej

Czy sprawozdawanie świadczeń OK wymaga dodania kodów ICD9 tak jak w przypadku badań z budżetu powierzonego?

Tak przy sprawozdawaniu świadczeń w zakresie budżetu powierzonego opieki koordynowanej należy sprawozdawać kody ICD9, jak w przypadku badań z budżetu powierzonego diagnostycznego.

Czy możemy dowolnie alokować środki w ramach ścieżek, czy mamy się trzymać limitów per ścieżka i jeżeli tak, to w jaki sposób mamy to robić ?

Rozkład konsultacji i badań zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i jest ustalany przez lekarza. Budżet na zakres świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej nie jest podzielony na poszczególny grupy dziedzinowe.

Czy wysłanie IPOM-u za pomocą gabinet.gov.pl jest nieodłącznym elementem przy rozliczeniu przez NFZ porady kompleksowej? Od wczoraj opcja zapisania i zatwierdzenia IPOMU w aplikacji gabinet.gov.pl w około 80% nie działa.

W chwili obecnej warunkiem rozliczenia porady kompleksowej jest jej wykonanie zgodnie ze wszystkimi elementami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1965) oraz przekazu informacji w raporcie statystycznym. Jednocześnie należy pamiętać, że przy rozliczeniu porady kompleksowej należy wykazać jednostkę chorobową/jednostki chorobowe wg klasyfikacji ICD – 10 stanowiącą przyczynę diagnostyki i leczenia świadczeniobiorcy, kwalifikującą do rozliczania świadczeń w zakresie budżetu powierzonego opieki koordynowanej.

Czy można rozliczyć wykonane badania z zakresu opieki koordynowanej zlecone przez specjalistę czy jednak rozliczeniu podlegają tylko te zlecone przez lekarza poz ?

Rozliczacie zawsze w POZ, jeśli pacjent wraca na wizytę kontrolną po konsultacji specjalisty i z wykonanymi badaniami w ramach świadczeń budżetu powierzonego opieki koordynowanej, to należy je traktować jako zlecone z POZ. Zwracam uwagę, że co do zasady o skierowaniu na badania decyduje lekarz POZ.

A badania krwi te dodatkowe? Jakie są limity ?

Nie ma limitów na liczbę wykonywanych badań diagnostycznych. Jedynym ograniczeniem jest wysokość budżetu powierzonego opieki koordynowanej określona w umowie.

Czyli jeżeli pacjent skorzysta z opieki koordynowanej np. diabetologii, to jest wykluczony ze stawki kapitacyjnej przez kolejne 12 m-cy?

Nie jest wykluczony. Wykonanie konsultacji specjalistycznej w opiece koordynowanej w poz nie dyskwalifikuje pacjenta z rozliczenia stawką 3,2.

Jak wygląda sprawozdawczość wykonanych usług?

Należność z tytułu udzielonych świadczeń ustalana jest na podstawie raportu statystycznego z realizacji świadczeń w okresie sprawozdawczym, przekazywanego przez świadczeniodawcę nie później niż 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

Czy jeżeli lekarz rozpoczyna opiekę koordynowaną nad pacjentem, a pacjent trafia potem do lekarza specjalisty, to co dalej? Czy poz może rozliczyć wykonane świadczenia, czy też zostaje z niczym?

Badania z zakresu świadczeń budżetu powierzonego opieki koordynowanej są możliwe do rozliczenia.

Czy kwoty miesięczne za opiekę koordynowaną są stałe? Niewykorzystane przepadają, czy przechodzą na następny miesiąc? Czy przekroczenie limitu można rozliczyć w następnym miesiącu?

Środki finansowe przeznaczone na realizacje zakresu świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej, a nie wykorzystane w danym miesiącu, przechodzą do wykorzystania na następny miesiąc.

Jeśli pacjentowi zostały wykonane badania z zakresu budżetu powierzonego to sprawozdajemy je z podstawową wizytą lekarza POZ? Zakładając że na tej wizycie nie będzie żadnej konsultacji ze specjalistą ani porady wstępnej i kompleksowej.

Badanie może być sprawozdane z dowolną wizytą lekarza POZ, jeśli pacjent jest po wizycie kompleksowej (ma IPOM).

Czy NFZ rozliczy np. wykonane badania czy porady jeśli przekroczymy przyznany budżet?

Zakres świadczenia w budżecie opieki koordynowanej ma określoną konkretną wartość kwotową wykazaną w poszczególnych miesiącach umowy.
Po jej przekroczeniu świadczeniodawca może wnioskować o zwiększenie budżetu na podstawie § 43 Ogólnych Warunków Umów. Sposób rozpatrzenia wniosku przez OW NFZ będzie uzależniony od wysokości środków finansowych określonych w planie zakupu świadczeń w rodzaju POZ.

Czy tego samego dnia możemy jednemu pacjentowi sprawozdać wizytę kompleksowa i zwykła wizytę żeby podpiąć badania z budżetu powierzonego diagnostycznego?

Celem wizyty kompleksowej jest ocena aktualnego stanu zdrowia pacjenta oraz określenie dalszego planu diagnostyczno – terapeutycznego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1965) porada kompleksowa obejmuje:

 • wywiad;
 • badanie przedmiotowe;
 • analizę wyników badań i stosowanego leczenia;
 • zalecenie niezbędnych konsultacji specjalistycznych oraz badań diagnostycznych;
 • opracowanie „Indywidualnego Planu Opieki Medycznej.

Kto ponosi koszty kwalifikacji pacjentów do opieki koordynowanej ?

Pacjent nie wymaga szczególnej kwalifikacji do budżetu powierzonego opieki koordynowanej, poza odpowiednim kodem ICD-10 . „Kwalifikacją” jest zatem postawienie rozpoznania. Poza tym nadal mamy możliwość realizowania świadczeń w ramach stawki kapitacyjnej, ona nie znika wraz z nowym zakresem świadczeń.

W jaki sposób rozliczyć wizyty edukacyjne, które prowadzi pielęgniarka? Czy podczas kolejnej wizyty kontrolnej u lekarza?

Porady edukacyjne należy rozliczyć po wykonaniu takiej porady.

Czy badania np. Holter RR może być sprawozdane przez pielęgniarkę, czy musi być sprawozdane przez Lekarza POZ”,

Jest to badanie sprawozdawane z realizacji świadczeń lekarza poz.

Czy możliwe jest rozliczenie badań z budżetu powierzonego (diagnostycznego i opieki koordynowanej) na poradzie kompleksowej, edukacyjnej, ambulatoryjnej, bilansie itp.?

Badania z budżetu opieki koordynowanej można rozliczyć w poradzie kompleksowej, poradzie lekarskiej która jest następstwem porady kompleksowej. Nie można ich rozliczać w poradzie edukacyjnej, bo ta jest wyłącznie przeznaczona do prowadzenia edukacji pacjenta.

Sprawozdanie porady lekarza specjalisty dziedzinowego/dietetyka, kiedy wykonywana jest poza naszą poradnią – jaka data? Porady zewnętrznej czy porady u lekarza POZ, który ocenia wynik? Jeśli w dacie porady zewnętrznej to co ze sprawdzeniem w eWUŚ?

Świadczenia udzielane w poz powinny być wykazane przez świadczeniodawcę poz (z datą faktycznej realizacji plus eWUŚ z dnia świadczenia).
Natomiast świadczenia udzielane w ramach podwykonawstwa (na zewnątrz) powinny być wykazywane przez lekarza poz na poradzie oceniającej wynik, z datą i eWUŚ-em tej porady.

Pacjent zmienia lekarza POZ (podmiot POZ) – czy można wykonać nową poradę kompleksową chociaż miał w tym roku już poradę?

Przy zmianie POZ, można wykonać nową poradę kompleksową. Poradę kompleksową przeprowadza lekarz prowadzący (w tym przypadku lekarz nowego podmiotu POZ), żeby poznać pacjenta i ustalić plan leczenia.

Pacjent z wielochorobowością: czy kolejność kodów ICD-10 w sprawozdaniu usługi ma znaczenie, jeśli robimy badania z kilku ścieżek? Czy jeśli np. J44 jest rozpoznaniem współistniejącym to NFZ rozliczy spirometrię?

Nie ma znaczenia na którym miejscu zostanie sprawozdana jednostka chorobowa (główne czy współistniejące). Jeżeli podmiot ma zakontraktowane wszystkie 4 ścieżki to POZ może rozliczyć badania i konsultacje ze wszystkich ścieżek (przy sprawozdaniu odpowiedniego kodu ICD10). Decyzję o zakresie diagnostyki podejmuje lekarz.

ICD-9 – dla usług i badań – jakie kody NFZ uznaje? Potrzebna jest tabelka z kodami.

Tabela z kodami

Sprawozdawczość z filii kiedy personel nie jest przypisany do każdego miejsca udzielania świadczeń – czy można sprawozdawać a NFZ weryfikować będzie z dokładnością do umowy a nie do miejsca udzielania świadczeń? Może być problem?

System sprawdzi czy osoba personelu wykazana w kontakcie występuje w potencjale deklarowanym któregokolwiek z miejsc udzielania świadczeń, funkcjonujących w dniu końca pozycji badanej, w umowach świadczeniodawcy, zawartych w rodzaju świadczeń POZ.

USG Doppler naczyń kończyn dolnych – co jest zawarte w tym badaniu albo inaczej ile tych świadczeń można jednego dnia rozliczyć? Cena w umowie nie jest wystarczająca aby zapewnić badanie obu kończyn w zakresie tętnic i żył?

Należy rozliczyć jedno świadczenie, które dotyczy obu kończyn w zakresie badania naczyń.

IPOM – kiedy nowy a kiedy edycja starego?

IPOM jest jeden z możliwością jego modyfikacji dowolną ilość razy wynikającej ze stanu zdrowia pacjenta. Utworzenie nowego IPOM będzie możliwe po zamknięciu starego, ale ze względu na zapewnienie ciągłość procesu terapeutycznego oraz ciągłości i kompletności informacji o pacjencie nie jest zalecane tworzenie IPOM po każdej wprowadzanej zmianie.

Pacjent miał wykonany IPOM podczas porady kompleksowej ale w ciągu roku zachorował i stwierdzono nową chorobę (z innej grupy) – tworzymy nowy IPOM czy edytujemy stary? Jak się to ma do dodatku za wielochorobowość? Czy dodatek będzie naliczany od sumy chorób sprawozdanych przy różnych poradach?

W celu zachowania ciągłości i kompletności informacji o pacjencie nie zalecanie jest tworzenie za każdym razem nowego IPOM. IPOM można dowolną liczbę razy modyfikować np. dodając nowe schorzenie Porada kompleksowa jest jedną z możliwości wprowadzania zmian w IPOM – jak dokumentacja medyczna.

IPOM – co jest niezbędne w IPOM? Bo ten w gabinet.gov.pl przekracza delegację z rozporządzenia MZ. Ustaliliśmy, że CeZ zdejmie wymóg stratyfikacji.

IPOM dostępny w gabinet.gov.pl został przygotowany przez CEZ. NFZ zwrócił się do CEZ z prośbą o zdjęcie wymagalności pola stratyfikacji.

IPOM – co powinno być wpisane w poszczególnych polach – co wymagane a co dobrą praktyką?

IPOM dostępny w gabinet.gov.pl został przygotowany przez CEZ. IPOM zgodnie z rozporządzeniem powinien zawierać informacje, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1965). Jednocześnie na stronie: https://gabinet.gov.pl/pdf/instrukcja, znajduje się instrukcja do aplikacji użytkownika: gabinet. gov. pl, w której zostały opisane elementy wymagane do prawidłowego wypełnienia IPOM.

IPOM – czy wpisujemy to co się tyczy chorób z koordynacji czy wszystkich chorób? Np. rozpoznania albo skierowania na badania czy do specjalistów. Wstępnie ustaliliśmy, że to z koordynacji obowiązkowo a pozostałe jeżeli lekarz POZ uzna, że warte wpisania.

Opieka koordynowana i porada kompleksowa to holistyczne spojrzenie na stan zdrowia pacjenta. W związku z powyższym wybiórcze traktowanie porady kompleksowej jest nieprawidłowe.

Zamknij

Finansowanie świadczeń opieki koordynowanej

Z powodu inflacji nasze laboratorium zapowiedziało podwyżki – o wskaźnik inflacji. Oznacza to, że od nowego roku wycena świadczeń Lab jest zbyt mała bo poniesiemy koszty większe niż nasze dochody. Czy planowana jest podwyżka wycen?

Wyceny świadczeń w zakresie budżet powierzony opieki koordynowanej zostały określone przez Agencje Oceny technologii Medycznych i Taryfikacji. W związku z powyższym w chwili obecnej Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma podstaw po wprowadzania zmian w wartościach stawek stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 124/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2022 r. zmieniające zarządzenie.

Kto wycenił USG na 106 zł ?,

Świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej zostały wycenione przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na wniosek Ministerstwa Zdrowia (rekomendacji nr 77/2022 Prezesa AOTMiT).

Czy my jako podmioty możemy sobie wyliczyć budżet? W rozporządzeniu jest to mało czytelne.

Samodzielne wyliczenie przez świadczeniodawcę budżetu jest skomplikowane. Oddziały Wojewódzkie NFZ mają przygotowane specjalne kalkulatory do tego celu. Świadczeniodawca możne zwrócić się do OW NFZ z prośbą o oszacowanie wysokości takiego budżetu.

Jak jest finansowany Fundusz Powierzony i opieka koordynowana w zakresie Lekarz POZ i Kardiolog

Po konkretne wyliczenie dla placówki trzeba zwrócić się do OW NFZ,

Czy porady edukacyjne pielęgniarskie są wycenione? jaka to kwota?

Wycena porady edukacyjnej określona została w załączniku nr 1 lp. 7.21, do zarządzenia Nr 124 /2022 /DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2022r. i wynosi 42,03 zł.

Limit 3% na porady lekarz – lekarz – z czego jest wyliczany? Dostępnego budżetu czy rozliczonych świadczeń? Jeśli z dostępnego to miesięcznie/do tej pory/rocznie?

Limit liczony jest z wysokości budżetu określonego w umowie.

Czy w przypadku przekroczenia, wynikającego ze stanu zdrowia moich pacjentów, budżetu przyznanego mi na diagnostykę w danym miesiącu rozliczenie diagnostyki będzie możliwe z wykorzystaniem limitu z następnego miesiąca?

Tak. Zgodnie z § 18 Ogólnych warunków umów nie wykorzystane środki finansowe z budżetu powierzonego z miesiąca poprzedniego przechodzą na następny miesiąc.

W przypadku przekroczenia (wykonania nadlimitowego) świadczeniodawca, po wyczerpaniu „swojego” przydzielonego budżetu diagnostycznego, powinien zwrócić się do dyrektora OW z prośbą o jego zwiększenie wraz z uzasadnieniem.

Decyzja dyrektora OW będzie uwzględniała wielkość środków finansowych pozostających z realizacji budżetu powierzonego świadczeniodawców tego OW NFZ. Zwiększenie wartości budżetu diagnostycznego będzie wymagała aneksowania umowy.

W systemie  rozliczania budżetu diagnostycznego stosowane są mechanizmy przyjęte w rozliczeniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Zamknij

Pozostałe

Czy NFZ planuje zastąpić dodatkiem za zarządzanie chorobą dotychczasowi „kwartalnice” wymuszające nadmierna liczbę wizyt u Pacjentów stabilnych ?

NFZ planuje w tym zakresie zmiany ale dopiero w 2023 r. po przeprowadzonych analizach.

Czy NFZ zrobi listę “”chętnych”” placówek, które są zainteresowane podpisaniem umowy z placówkami POZ na opiekę koordynowaną? Niestety trudno dotrzeć do takich placówek, a taka lista na stronie np. NFZ bardzo ułatwi dotarcie do takiego podmiotu.”

W chwili obecnej nie powstała jeszcze taka lista placówek.

A w jaki sposób wypowiada się rozszerzenie umowy na opiekę koordynowaną?

Poprzez wypowiedzenie umowy w części dotyczącej danego zakresu świadczeń.

Przewiduje się również w ramach opieki koordynowanej w przyszłości poradę psychologiczną?

Świadczenia w ramach budżetu powierzonego opieki koordynowanej zostały wprowadzone po wcześniej przeprowadzonym pilotażu POZ PLUS, w którym to były porady psychologa. W chwili obecnej nie ma takich porad, a w kontekście wprowadzanych zmian w opiece psychiatrycznej i powstawania Centrów Zdrowia Psychicznego zapewniających kompleksową opiekę, jest mało prawdopodobne, aby zostały wprowadzone w opiece POZ.

Co zrobić aby spełnić wymogi do wypłaty funduszy za zrealizowane świadczenia z opieki koordynowanej?

Trzeba złożyć wniosek o rozszerzenie umowy na ten zakres świadczeń w ramach umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Kto ma przeszkolić pielęgniarki do prowadzenia porad edukacyjnych?

W toku kształcenia zawodowego studenci kierunku pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia nabywają umiejętności przeprowadzania poradnictwa i edukacji w zakresie poszczególnych jednostek chorobowych.
Dodatkowo w systemie kształcenia podyplomowego (prowadzonego przez CMKP w Warszawie) można uzyskiwać dodatkowy zakres wiedzy i umiejętności w wybranych dziedzinach .
Jednocześnie w 2023 będzie dużo szkoleń realizowanych przez inne ośrodki kształcenia tj. NRPiP, izby regionalne, towarzystwa naukowe. PTMR też przygotowuje moduły szkoleniowe. Warto też robić szkolenia wewnętrzne w zespole.

Prowadząc POZ i opiekę koordynowaną oraz standardowo AOS, czy dalej możemy przystępować do konkursów NFZ AOS?

Tak.

Wróć do góry
Skip to content